bảo hiểm cháy nổ mất cắp ô tô

bảo hiểm cháy nổ mất cắp ô tô
Phạm vi bảo hiểm vật chất ô tô
 
1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 
1.1  Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật,  đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới.
1.2  Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần …  
1.3  Mất toàn bộ xe trong các trường hợp: xe bị mất trộm, xe bị cướp.
 
bảo hiểm cháy nổ mất cắp ô tô
bảo hiểm cháy nổ mất cắp ô tô
 
2       Ngoài ra PJICO còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:
2.1  Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe   thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm ô tô.
2.2  Giám định tổn thất nếu thuộc trách nhiệm của bảo hiểm.
 
Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thực tế của PJICO (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô.
 
 
Trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm xe ô tô, PJICO có thể lựa chọn hình thức thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế (nếu không thể sửa chữa đư­ợc) bộ phận bị tổn thất, hoặc trả bằng tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác định đư­ợc chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả.
 
1 Bồi th­ường tổn thất bộ phận:
1.1. Nếu xe tham gia bảo hiểm ô tô với số tiền bảo hiểm ô tô bằng hoặc trên giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì PJICO bồi thư­ờng đúng chi phí thực tế sửa chữa, khắc phục tổn thất.
1.2. Nếu xe tham bảo hiểm với số tiền bảo hiểm d­ưới giá trị thực tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì số tiền bồi thư­ờng được tính theo thiệt hại thực tế nhân với tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
1.3. Trong quá trình sửa chữa xe đ­ược bảo hiểm, nếu phải thay thế mới bộ phận thì số tiền bồi thường cho việc thay thế bộ phận đó tối đa không vư­ợt quá giá trị thực tế của bộ phận đó ngay trước khi xe bị tổn thất (trừ khi có thoả thuận khác). Tỷ lệ khấu trừ phần hao mòn tự nhiên được tính theo quy định hiện hành của PJICO được đăng trên website: www.pjico.com.vn
1.4. PJICO bồi th­ường toàn bộ chi phí sơn (Bộ phận hoặc sơn lại toàn bộ xe) nếu trên 50% diện tích phải sơn bị hư hỏng do tai nạn gây ra theo cách tính bồi thường tại điểm 1.1 và 1.2 Điều 28.
 
2. Bồi thư­ờng tổn thất toàn bộ:
2.1 Xe bị tổn thất được xác định thiệt hại trên 75 % giá trị thực tế hoặc khi giá trị sửa chữa, phục hồi hợp lý bằng hoặc trên 75% giá trị thực tế của xe tại thời điểm ngay trước khi xảy ra tổn thất và không vượt quá số tiền bảo hiểm.
2.2. Xe bị mất cắp, bị cướp khi có kết luận điều tra hoặc quyết định quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án của cơ quan chức năng, PJICO sẽ bồi th­ường cho Chủ xe toàn bộ số tiền bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô như­ng không v­ượt quá giá trị của chiếc xe cùng loại, cùng thông số kỹ thuật trên thị trường tại thời điểm xác nhận chiếc xe đó bị mất.
 
Thu hồi tài sản sau bồi thường
 
Tài sản thu hồi gồm: các bộ phận hư hỏng được thay thế, xác xe tai nạn sau khi đã bồi thường toàn bộ, xe tìm thấy sau khi mất cắp,bị cướp. Khi đã bồi thường tổn thất bộ phận hoặc toàn bộ xe thì bộ phận hư hỏng hoặc toàn bộ xe đó thuộc quyền sở hữu của PJICO; hoặc PJICO sẽ thu hồi giá trị còn lại của xác xe sau khi đã trừ đi các khoản chi phí thu hồi theo tỷ lệ giữa số tiền bồi thường và giá trị thực tế của xe (trường hợp bảo hiểm dưới giá trị, bảo hiểm trùng hoặc có sự tham gia bồi thường của bên thứ ba).

bảo hiểm cháy nổ mất cắp ô tô
 
PHỤ LỤC
VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN  BẢO HIỂM BỔ SUNG
 
Chủ xe có thể lựa chọn thêm một hay nhiều điều khoản bảo hiểm bổ sung để được tăng thêm quyền lợi bảo hiểm. Điều khoản bảo hiểm bổ sung được thể hiện trên giấy chứng nhận bảo hiểm.Tham gia thêm điều khoản bảo hiểm bổ sung,Chủ xe cần kê khai đầy đủ nội dung yêu cầu vào Giấy yêu cầu bảo hiểm để PJICO làm cơ sở tính phí bảo hiểm và bồi thường.
Trên cơ sở Chủ xe yêu cầu và đã đóng thêm phụ phí hoặc phí bảo hiểm, PJICO nhận bảo hiểm bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm chính các điều khoản bảo hiểm bổ sung riêng biệt như  sau:
 
1/- Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới (áp dụng mức trách nhiệm tăng thêm ngoài mức bắt buộc).
 
Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự (tăng thêm ngoài mức bắt buộc) được áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm bắt buộc TNDS của Chủ xe cơ giới hiện hành do Bộ Tài chính quy định mà cơ bản là không bị sự điều chỉnh của Quy tắc này.
Quyền lợi bảo hiểm :
1.1  Thiệt hại về người :
a.     Mức trách nhiệm tự nguyện tăng thêm đến 50 triệu đồng : Số tiền phần bồi thường tăng thêm được tính theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm con người hiện hành của PJICO đăng tải trên website: www.pjico.com.vn
b.     Mức trách nhiệm tự nguyên tăng thêm trên 50 triệu đồng : Phần tăng thêm trên 50 triệu đồng được tính trên cơ sở thiệt hại thực tế hợp lý  nhưng không vượt quá hòa giải hoặc phán quyết của Tòa án khi Chủ xe đã hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị hại trên 100 triệu đồng.
1.2  Thiệt hại về tài sản : Bồi thường trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của Chủ xe, lái xe.
1.3  Trường hợp bảo hiểm theo nhiều hợp đồng việc bồi thường ngoài được tính theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm bắt buộc TNDS của Chủ xe cơ giới hiện hành do Bộ Tài chính quy định còn áp dụng theo điều 14 của Quy tắc này.
 
2/- Bảo hiểm vật chất xe cơ giới ngoài lãnh thổ Việt Nam. (M ã s ố 001)
 
Điều khoản bảo hiểm bổ sung 001 phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ trong quy định của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành.
 
Điều kiện tham xe gia bảo hiểm phải đồng thời: Có bảo hiểm vật chất tại PJICO còn thời hạn; Có giấy phép lưu thông qua các nước tương ứng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan) với yêu cầu bảo hiểm; Chưa xẩy ra sự kiện bảo hiểm đối với rủi ro bảo hiểm bổ sung; Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất đang hiệu lực. Các chứng từ, biên bản tai nạn liên quan phải được sao dịch hợp pháp để làm căn cứ giải quyết bồi thường.
 
Quyền lợi bảo hiểm : Xe được giải quyết bồi thường khi bị tai nạn trong phạm vi các nước : Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan.
 
Loại trừ : Mất toàn bộ xe ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 
3/- Bảo hiểm vật chất xe cơ giới lưu hành tạm thời (M ã số 002)
 
Điều khoản bảo hiểm bổ sung 002 phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ trong quy định của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành.
 
Điều kiện Xe tham gia bảo hiểm: áp dụng cho xe mới xuất xưởng và xe nhập khẩu từ kho, cảng hoặc trong quá trình xe đi từ nơi bán đến nơi đăng ký, đăng kiểm, nộp thuế trước bạ (thời hạn bảo hiểm không quá 15 ngày).
 
Quyền lợi bảo hiểm: Trong thời hạn bảo hiểm PJICO sẽ trả tiền bồi thường cho Chủ xe các tổn thất, thiệt hại trực tiếp đối với xe lưu hành trong thời gian từ xưởng sản xuất hoặc từ nơi bán đến nơi giao nhận xe, hoặc từ kho Hải quan đến nơi giao nhận xe, hoặc từ nơi bán đến nơi làm các thủ tục nộp thuế trước bạ, đăng ký xe, đăng kiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi theo số khung và số máy của xe.
 
Loại trừ: Tổn thất do lỗi kỹ thuật của Nhà sản xuất.
 
4/- Bảo hiểm mất cắp bộ phận (Mã số 003)
 
 
Điều khoản bảo hiểm bổ sung 003 phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ trong quy định của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành
 
Điều kiện Xe tham gia bảo hiểm phải đồng thời: Có bảo hiểm vật chất tại PJICO còn thời hạn; Chưa xẩy ra sự kiện bảo hiểm đối với rủi ro bảo hiểm bổ sung; Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất đang hiệu lực.
 
Quyền lợi bảo hiểm: PJICO sẽ trả tiền bồi thường cho Chủ xe các chi phí thay thế thực tế các bộ phận bị mất cắp bộ phận của xe theo các điều kiện sau:
- 01 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn đến 1 năm
- 02 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn lớn hơn 1 năm
 
Mức miễn bồi thường tối thiểu: 2.000.000 đồng
 
5/- Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa (Mã số 004)
 
 
Điều khoản bảo hiểm bổ sung 004 phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ trong quy định của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành
 
Điều kiện xe tham gia bảo hiểm phải đồng thời: Có bảo hiểm Vật chất tại PJICO còn thời hạn; Chưa xẩy ra sự kiện bảo hiểm đối với rủi ro bảo hiểm bổ sung; Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất đang hiệu lực.
 
Quyền lợi bảo hiểm: PJICO sẽ thanh toán chi phí thuê xe để Chủ xe sử dụng trong thời gian xe sửa chữa (tính cả thời gian do cơ quan chức năng giữ) do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, theo møc tr¸ch nhiÖm  mµ chñ xe yªu cÇu ®­îc ghi trªn Hîp ®ång b¶o hiÓm. Thêi gian thanh to¸n chi phí thuê xe tèi ®a kh«ng qu¸ 30 ngµy/năm bảo hiểm.
 
Mức miễn thường: Chi phí thuê xe 04 ngày (Thời điểm tính trả tiền thuê xe là sau 4 ngày kể từ ngày xẩy ra tai nạn tính cả thời gian bị cơ quan chức năng thu giữ).
 
6/- Bảo hiểm cho các phụ tùng, thiết bị lắp thêm ngoài thiết kế của Nhà sản xuất (Mã số 005) 
 
Điều khoản bảo hiểm bổ sung 005 phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ trong quy định của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành
 
Điều kiện xe tham gia bảo hiểm phải đồng thời: Có bảo hiểm vật chất tại PJICO còn thời hạn;  Chưa xẩy ra sự kiện bảo hiểm đối với rủi ro bảo hiểm bổ sung; Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất đang hiệu lực; Chủ xe phải khai báo chủng loại và giá trị của các phụ tùng, thiết bị lắp thêm.
 
Quyền lợi bảo hiểm: PJICO sẽ trả toàn bộ chi phí sửa chữa hay giá trị thay thế thực tế đối với các phụ tùng, thiết bị lắp thêm này khi có thiệt hại trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.
 
Loại trừ: Lỗi kỹ thuật của chính các phụ tùng, thiết bị lắp thêm; Tổn thất do lỗi khi lắp giáp.
 
7/- Bảo hiểm thay thế mới (Mã số 006)
 
 
Điều khoản bảo hiểm bổ sung 006 phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ trong quy định của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành
 
Điều kiện xe tham gia bảo hiểm phải đồng thời: Có bảo hiểm vật chất tại PJICO còn thời hạn; Có thời gian sử dụng dưới 15 năm kể từ năm sản xuất; Chưa xẩy ra sự kiện bảo hiểm đối với rủi ro bảo hiểm bổ sung; Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất đang hiệu lực.
 
Quyền lợi bảo hiểm: PJICO sẽ trả tiền bồi thường toàn bộ giá trị thực tế của các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng.
 
8/- Bảo hiểm tự chọn cơ sở sửa chữa (Mã số 007)
 
Điều khoản bảo hiểm bổ sung 007 phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ trong quy định của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành
 
Điều kiện xe tham gia bảo hiểm phải đồng thời: Có bảo hiểm vật chất tại PJICO còn thời hạn; Có thời gian sử dụng dưới 05 năm kể từ năm sản xuất; Chưa xẩy ra sự kiện bảo hiểm đối với rủi ro bảo hiểm bỏ sung; Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất đang hiệu lực.
 
Quyền lợi bảo hiểm: PJICO đồng ý chấp nhận cơ sở sửa chữa (Garage) mà chủ xe lựa chọn trước thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm. 
 
9/- Bảo hiểm thiệt hại về động cơ do xe hoạt động trong vùng bị ngập nước (Mã số 008)
 
 Điều khoản bảo hiểm bổ sung 008 phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ trong quy định của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành
 
Điều kiện xe tham gia bảo hiểm phải đồng thời: Có bảo hiểm vật chất tại PJICO còn thời hạn; Chưa xẩy ra sự kiện bảo hiểm đối với rủi ro bảo hiểm bổ sung; Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất đang hiệu lực.
Quyền lợi bảo hiểm: PJICO sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do việc xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước gây ra.

Trong trường hợp đối với các loại xe do nhà sản xuất chỉ cung cấp toàn bộ tổng thành máy không cung cấp riêng các bộ phận, chi tiết đơn lẻ thuộc tổng thành máy: Khi có các tổn thất về động cơ do nguyên nhân nêu trên gây ra, PJICO chấp nhận giải quyết bồi thường có khấu trừ 10% số tiền bồi thường cho toàn bộ tổng thành máy phải thay thế trên cơ sở nhà sản xuất có xác nhận về chính sách bán hàng của mình tại Việt Nam
 

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666