Bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất

Bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất

Phạm vi bảo hiểm – mọi rủi ro tài sản
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất
Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:
Bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất

Bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất -
  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất.
  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất.
hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản này.
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất
Bồi thường bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất
1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:
a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định.
b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.
c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.
2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất.
b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Đối tượng bảo hiểm tài sản nhà kho hóa chất
1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:
a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).
2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG

  1. TÍNH ĐỒNG NHẤT
Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và Bảng danh mục tài sản.
  1. MÔ TẢ SAI TÀI SẢN
Nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của Người được bảo hiểm cung cấp những mô tả sai lệch nghiêm trọng có liên quan đến tài sản được bảo hiểm hoặc có liên quan đến các  tòa nhà hoặc địa điểm chứa đựng những tài sản đó, hoặc về ngành nghề kinh doanh hoặc địa điểm được bảo hiểm hoặc kê khai về bất kỳ thông tin nào cần phải biết để đánh giá rủi ro hoặc không khai báo về những thông tin đó thì  PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tài sản bị ảnh hưởng bởi sự mô tả sai, khai báo sai hoặc không khai báo đó.
  1. CHẤM DỨT HIỆU LỰC BẢO HIỂM
Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này có thể được chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của  Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó,  PJICO sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn theo thông lệ cho thời gian GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. PJICO cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc chấm dứt và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo chấm dứt cho đến ngày kết thúc hiệu lực bảo hiểm ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
  1. MẤT QUYỀN LỢI
Tất cả quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản này sẽ bị mặc nhiên hủy bỏ:
  1. Nếu bất kỳ khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này có sự man trá về bất kỳ khía cạnh nào hoặc có bất kỳ sự khai báo sai được tạo dựng lên hay được dùng để hỗ trợ cho khiếu nại đó, hoặc Người được bảo hiểm hay người đại diện cho Người được bảo hiểm sử dụng phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm trục lợi qua Bộ hợp đồng bảo hiểm này;
hoặc
Nếu bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra và bị khước từ mà không có kiện cáo hoặc tố tụng trong vòng 3 tháng kể từ khi có sự khước từ đó, hoặc (trong trường hợp phải đưa ra trọng tài theo Điều 7 của Quy tắc bảo hiểm này) trong vòng 3 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết

Kho hóa chất tại Hà Nội cháy dữ dội

Khoảng 8h sáng 30-6, một kho hóa chất gần cầu Đông Trù, Long Biên, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đến 9h sáng, ngọn lửa đang được lực lượng cứu hỏa khống chế.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên xác nhận vụ hỏa hoạn trên và cho biết lực lượng chức năng đang tích cực dập lửa.
 
Theo ghi nhận, nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã được huy động đến hiện trường.
 
Tuy nhiên, do cháy lớn và cháy diện rộng nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.
 
Đến 9h, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phun nước để khống chế vụ hỏa hoạn.
Tại hiện trường, khoảng 20 xe cứu hỏa của lực lượng cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội, phòng cháy chữa cháy Bộ tư lệnh thủ đô cùng hàng trăm chiến sĩ đã có mặt để dập lửa.
 
Đến khoảng 10h đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đang sử dụng xe máy xúc để mở luồng cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận, phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn đám cháy.
 
Thông tin từ người dân cho biết khoảng gần 8h cùng ngày, họ phát hiện khói và lửa bốc lên từ một kho hóa chất thuộc cảng Đức Giang.
 
Theo người dân, tại đây có rất nhiều kho hàng nằm san sát nhau nên khi cháy, nhà xưởng và đồ đạc bên trong bị thiêu rụi.
Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội cho biết khoảng 7h45, Trung tâm chỉ huy Phòng cháy chữa cháy công an TP Hà Nội nhận được tin cháy tại khu vực Long Biên.
 
Sau khi nắm tình hình về diện tích đám cháy và đặc thù đây là cháy hóa chất dung môi nên đã huy động 5 đơn vị tới hiện trường để khống chế đám cháy.
 
"Diện tích cháy khoảng 500m2, hóa chất cháy rất nguy hiểm đến sức khỏe người dân nên chúng tôi đã huy động 13 đơn vị (bao gồm cả lực lượng phòng cháy chữa cháy Bộ tư lệnh thủ đô) để  chữa cháy. Đại tá Phạm Ngọc Dương, phó giám đốc công an TP Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy" - ông Hiếu cho biết.
 
"Đám cháy lớn nên chúng tôi đã khoanh vùng rồi triển khai các mũi tấn công lượng hóa chất bằng bọt để dập lửa nhanh nhất, tránh phá vỡ các cấu kiện thùng phuy, téc đựng hóa chất.
 
Sau khoảng 2 giờ, đám cháy đã được khống chế.

 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666