Bảo hiểm thời hạn thân tàu thuỷ

Bảo hiểm thời hạn thân tàu thuỷ


ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THỜI HẠN THÂN TÀU
(ITC - 01/11/1995)
(Luật và tập quán anh chi phối bảo hiểm này)
 
1.         HÀNH THỦY
1.1.            Tàu này được bảo hiểm trong bất cứ thời gian nào theo những quy định của bảo hiểm này và được quyền chạy có hay không có hoa tiêu, chạy thử và trợ giúp, lai kéo tàu hay thuyền đang gặp nạn. Nhưng phải cam kết tàu sẽ không chạy bằng lai kéo, trừ khi là tập quán hay để tới cảng hay nơi an toàn đầu tiên khi cần trợ giúp, hoặc sẽ không đảm đương những dịch vụ lai kéo hay cứu hộ theo Hợp đồng đã được người được bảo hiểm và/ hoặc chủ tàu và/hoặc người quản lý và/hoặc người thuê tàu thỏa thuận từ trước. Điều khoản 1.1 này không loại trừ trường hợp lai kéo theo tập quán trong việc bốc và dỡ hàng.
1.2.            Bảo hiểm này sẽ không bị ảnh hưởng trong trường hợp người được bảo hiểm có bất cứ hợp đồng nào với hoa tiêu hoặc việc lai kéo theo tập quán mà giới hạn hoặc miễn trừ trách nhiệm của hoa tiêu và/hoặc tàu kéo và/hoặc tàu lai và/hoặc chủ của các đối tượng này khi mà chủ tàu hoặc đại lý của họ chấp nhận hoặc phải chấp nhận những loại hợp đồng như thế để phù hợp với luật hoặc tập quán của nơi đó.
1.3.            Việc thuê máy bay trực thăng để chuyên chở nhân viên cung ứng và các thiết bị tới và/hoặc từ tàu là theo tập quán thì không phương hại đến bảo hiểm này.
1.4.            Trường hợp tàu được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cần phải bốc hay dỡ hàng hóa ngoài biển từ một tàu khác hay sang một tàu khác (không phải là phương tiện cảng hay sông) nếu có tổn thất hay tổn hại của tàu hay có trách nhiệm với mọi tàu khác phát sinh từ công tác bốc hay dỡ như vậy, kể cả trong lúc đang tới gần, áp mạn và rời tàu, đều không được bảo hiểm này bồi thường, trừ khi có báo trước cho người bảo hiểm là tàu được sử dụng vào các hoạt động như vậy và đã thỏa thuận về những điều kiện bảo hiểm sửa đổi và phí bảo hiểm đóng thêm theo yêu cầu của người bảo hiểm.

Bảo hiểm thời hạn thân tàu thuỷ

1.5.            Trường hợp tàu chạy (có hay không có hàng) với mục đích (a) đưa đi phá hủy, hay (b) bán để phá hủy, mọi khiếu nại đòi bồi thường về tổn thất hay tổn hại của tàu xảy ra sau khi chạy như thế được giới hạn tới giá trị thị trường của tàu theo như vật phế thải vào lúc tổn thất hay tổn hại, trừ khi đã có báo trước cho người bảo hiểm và đã thỏa thuận về các sửa đổi điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm theo yêu cầu của người bảo hiểm. Không có điều gì trong điều khoản 1.5 này cản trở việc khiếu nại đòi bồi thường theo điều khoản 8 và/hoặc 10.
 
TIẾP TỤC BẢO HIỂM:
 
Nếu khi hết hạn bảo hiểm này mà tàu đang ở ngoài biển và đang bị hiểm nguy hoặc mất tích với điều kiện đã khai báo cho người bảo hiểm trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm này, tàu được nhận bảo hiểm cho tới cảng kế tiếp an toàn hoặc nếu tàu đang ở cảng và còn hiểm nguy thì cho tới khi tàu được an toàn với phí bảo hiểm theo tỷ lệ tháng.
 
VI PHẠM CAM KẾT: 
 
Tàu được nhận bảo hiểm trong trường hợp vi phạm những cam kết về hàng hóa, kinh doanh, vùng hoạt động, lai kéo, cứu hộ hay ngày khởi hành, với điều kiện phải khai báo ngay cho người bảo hiểm sau khi nhận được tin báo và phải thỏa thuận về những điều kiện bảo hiểm sửa đổi và phí bảo hiểm thêm theo yêu cầu của người bảo hiểm.
 
4.         PHÂN CẤP TÀU:
 
4.1.            Bổn phận của người được bảo hiểm, chủ tàu và người điều hành ngay từ khi bắt đầu và trong suốt thời hạn của bảo hiểm này phải đảm bảo rằng:
4.1.1.      Tàu được phân cấp bởi cơ quan phân cấp tàu đã được người bảo hiểm chấp nhận và cấp tàu phải được duy trì thường xuyên bởi cơ quan phân cấp tàu đó.
4.1.2.      Bất kỳ khuyến cáo hoặc hạn chế được ấn định bởi cơ quan phân cấp tàu có liên quan đến khả năng đi biển của tàu hoặc liên quan đến việc duy trì trạng thái đủ khả năng đi biển của tàu đều phải được hoàn thành đúng với thời gian đã được cơ quan phân cấp tàu quy định.
4.2.            Trong trường hợp có bất kỳ sự vi phạm đến bổn phận được nêu ở điều 4.1, trừ khi người bảo hiểm đã có thỏa thuận khác bằng văn bản, người bảo hiểm sẽ chấm dứt mọi trách nhiệm theo bảo hiểm này kể từ ngày vi phạm, quy định là nếu tàu đang ở ngoài biển thì việc chấm dứt trách nhiệm được trì hoãn cho tới khi tàu về tới cảng kế tiếp.
4.3.            Bất kỳ một biến cố, điều kiện, hay hư hỏng có thể dẫn tới việc cơ quan phân cấp tàu có yêu cầu phải được sửa chữa hoặc hành động khác được thực hiện bởi người được bảo hiểm, chủ tàu hoặc người điều hành thì phải được thông báo ngay lập tức cho cơ quan phân cấp tàu.
4.4.            Nếu người bảo hiểm muốn tiếp xúc trực tiếp với cơ quan phân cấp tàu để lấy thông tin và/hoặc tài liệu thì người được bảo hiểm phải cung cấp sự ủy quyền cần thiết.  
 
KẾT THÚC BẢO HIỂM
 Điều khoản 5 này có ưu thế hơn bất cứ quy định viết tay, đánh máy hoặc in nào trong bảo hiểm này mà không phù hợp với Điều khoản 5 này.
Trừ khi người bảo hiểm thỏa thuận khác bằng viết, bảo hiểm này đương nhiên kết thúc vào lúc:
5.1.  Thay đổi cơ quan phân cấp tàu, hoặc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, thu hồi hay mãn hạn cấp của tàu hoặc bất kỳ sự chậm trễ việc giám định tàu theo định kỳ của cơ quan phân cấp tàu trừ khi cơ quan phân cấp tàu đồng ý gia hạn việc giám định đó, quy định là nếu tàu đang ở ngoài biển việc kết thúc đương nhiên ấy được rời lại cho đến khi tàu tới cảng kế. Tuy nhiên, khi việc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn hay thu hồi cấp của tàu hoặc chậm trễ việc giám định tàu theo định kỳ là do tổn thất hay tổn hại được bảo hiểm theo Điều khoản 6 của bảo hiểm này hoặc có thể được bảo hiểm theo Điều khoản chiến tranh và đình công-Thân tàu-Thời gian của Hội bảo hiểm London thì kết thúc đương nhiên này chỉ áp dụng nếu tàu khởi hành từ cảng kế mà không được cơ quan phân cấp tàu chấp thuận trước hoặc trường hợp chậm trễ giám định tàu theo định kỳ mà không được cơ quan phân cấp tàu đồng ý gia hạn trước việc giám định đó.
5.2.  Có sự thay đổi, tự ý hay thế nào khác về chủ quyền hay quốc kỳ, chuyển quyền quản lý mới hay cho thuê trên cơ sở tàu trống, hoặc trưng thu hay trưng dụng tàu, quy định rằng nếu tàu có chở hàng hóa và đã tách bến bốc hàng hoặc nếu đang chạy không hàng ngoài biển, việc kết thúc đương nhiên ấy, nếu có yêu cầu, được rời lại trong quá trình tàu tiếp tục hành trình dự liệu, cho tới khi đến cảng dỡ hàng cuối cùng, nếu tàu có hàng, hoặc tới cảng đến, nếu tàu chạy trống. Tuy nhiên, trong trường hợp trưng thu hay trưng dụng mà không có một thỏa thuận viết của người được bảo hiểm được thi hành trước đó, việc kết thúc đương nhiên này chỉ áp dụng 15 ngày sau khi bị trưng thu hay trưng dụng như thế mặc dù tàu đang ở ngoài biển hay trong cảng.
Phí bảo hiểm thuần được hoàn lại theo tỷ lệ ngày với điều kiện là tàu không bị tổn thất toàn bộ, dù do hiểm họa được bảo hiểm hay không được bảo hiểm, trong thời hạn được bảo hiểm hoặc thời gian gia hạn bảo hiểm này .
                      
HIỂM HỌA ĐƯỢC BẢO HIỂM:
6.1.            Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:
6.1.1.      Hiểm họa của biển, sông, hồ hoặc các vùng nước có thể hoạt động được.
6.1.2.      Hỏa hoạn, nổ.
6.1.3.      Cướp bạo động bởi những người ngoài tàu.
6.1.4.      Vứt bỏ xuống biển.
6.1.5.      Cướp biển.
6.1.6.      Va chạm với phương tiện chuyên chở bộ, trang bị hay thiết bị bến hay cảng.
6.1.7.      Động đất, núi lửa phun hay sét đánh.
6.1.8.      Tai nạn trong khi bốc dỡ hoặc chuyển dịch hàng hóa hay nhiên liệu.
6.2.            Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:
6.2.1.      Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc hay thân tàu.
6.2.2.      Bất cẩn của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ hay hoa tiêu.
6.2.3.      Bất cẩn của người sửa chữa hay thuê tàu với điều kiện người sửa chữa hay người thuê tàu ấy không phải là người được bảo hiểm.
6.2.4.      Manh động của thuyền trưởng, sỹ quan hay thủy thủ.
6.2.5.      Va chạm với máy bay, máy bay trực thăng hoặc vật tương tự hoặc các vật rơi từ đó.
Với điều kiện là tổn thất hay tổn hại ấy không do thiếu mẫn cán hợp lý của người được bảo hiểm, chủ tàu, người quản lý hay giám sát viên hoặc bất kỳ người quản lý nào của họ ở trên bờ.
6.3.            Thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ hay hoa tiêu nếu có cổ phần trên tàu này cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của Điều khoản 6 này.
 
RỦI RO Ô NHIỄM
Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của tàu gây ra từ quyết định của một chức trách nhà nước hành động theo thẩm quyền được giao phó để phòng ngừa hoặc hạn chế rủi ro ô nhiễm hay tổn hại tới môi trường hay nguy cơ ô nhiễm và tổn hại môi trường, trực tiếp gây ra bởi tổn hại của tàu mà người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm theo bảo hiểm này, với điều kiện là hành động của chức trách nhà nước không phải là do thiếu mẫn cán hợp lý của người được bảo hiểm, chủ tàu, hay người quản lý tàu, trong việc phòng ngừa hay hạn chế rủi ro hay nguy cơ đó.
Thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ hay hoa tiêu nếu có cổ phần trên tàu cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của Điều khoản 7 này.
 
3/4 TRÁCH NHIỆM ĐÂM VA:
8.1.            Người bảo hiểm thỏa thuận bồi thường cho người được bảo hiểm ba phần tư mọi số tiền hay những số tiền người được bảo hiểm đã thanh toán cho người khác hay các người khác do người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp định phải bồi thường thiệt hại về.
8.1.1.      Tổn thất hay tổn hại gây cho tàu khác hay tài sản trên tàu khác.
8.1.2.       Chậm trễ hay thiệt hại do mất sử dụng tàu khác ấy hay tài sản trên tàu ấy.
8.1.3.      Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác ấy hay tài sản trên ấy.
Khi thanh toán này của người được bảo hiểm là hậu quả của tàu được bảo hiểm đâm va tàu khác.
8.2.            Bồi thường quy định bởi điều khoản 8 này sẽ là thêm vào bồi thường quy định bởi nội dung và điều kiện khác của bảo hiểm này và được chi phối bởi các quy định dưới đây:
8.2.1.      Khi tàu được bảo hiểm đâm va tàu khác và cả hai tàu cùng có lỗi, trừ khi trách nhiệm của một hay cả hai tàu được luật pháp giới hạn, bồi thường theo điều khoản 8 này được tính trên nguyên tắc trách nhiệm chéo, coi như chủ tàu này bắt buộc phải trả cho chủ tàu kia một tỷ lệ của tổn thất mà chủ tàu kia phải chịu như là đã được phân định trong khi tính số chênh lệch hay số tiền mà người được bảo hiểm phải trả hay được bồi thường do hậu quả đâm va.
8.2.2.      Trong mọi trường hợp tổng số các trách nhiệm của người bảo hiểm theo điều khoản 8.1 và 8.2 không được vượt quá phần tỷ lệ ba phần tư trị giá bảo hiểm của tàu được bảo hiểm đối với mỗi vụ đâm va.
8.3.            Người bảo hiểm cũng sẽ bồi thường ba phần tư phí tổn tố tụng mà người được bảo hiểm đã chi trả hay người được bảo hiểm có thể phải chi trả trong việc tranh cãi về trách nhiệm hoặc trong việc tố tụng để giới hạn trách nhiệm, khi có thỏa thuận trước bằng văn bản của người bảo hiểm.
LOẠI TRỪ
8.4.            Quy định là điều khoản 8 này, trong bất cứ trường hợp nào, không được nới rộng để bao gồm các số tiền mà người được bảo hiểm phải trả vì, hay về:
8.4.1.      Di chuyển hay phá hủy các chướng ngại vật, xác tàu, hàng hóa hay bất cứ vật gì khác.
8.4.2.      Bất động sản hay động sản hay vật gì khác không phải là những tàu khác hay tài sản trên những tàu khác.
8.4.3.      Hàng hóa hay tài sản khác trên tàu được bảo hiểm hay các cam kết của tàu được bảo hiểm.
8.4.4.      Chết người, thương tật hay đau ốm.
8.4.5.      Ô nhiễm hay nhiễm bẩn hay nguy cơ ô nhiễm, nhiễm bẩn của bất động sản hay động sản hay bất cứ vật gì (ngoại trừ tàu khác mà tàu được bảo hiểm đã đâm va phải hay tài sản trên tàu khác đó) hay tổn hại  môi trường hay nguy cơ tổn hại môi trường, ngoại trừ là loại trừ này không bao gồm bất kỳ số tiền nào mà người được bảo hiểm phải trả thù lao cứu hộ mà người cứu hộ với sự thành thạo và cố gắng đã ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn hại môi trường như đã đề cập tại Điều 13, Chương 1 (b) Công ước Quốc tế về cứu hộ 1989 đã được chấp nhận thanh toán.
Loading...
Hotline: 0932 377 138