Điều khoản bảo hiểm nồi hơi

Điều khoản bảo hiểm nồi hơi

 
 1. ĐIỀU KHOẢN NỔ NỒI HƠI
 
Phạm vi bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được áp dụng đối với các tổn thất bất ngờ tới những tài sản được quy định theo bộ Hợp đồng này phát sinh do nổ nồi hơi, bình chứa và các thiết bị hoạt động bằng áp lực hơi nước với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý để tuân thủ theo tất cả các yêu cầu pháp quy liên quan tới việc kiểm tra áp dụng đối với nồi hơi, bình chứa và các thiết bị có nguy cơ phát nổ.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 
 1. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM NỔ NỒI HƠI/THIẾT BỊ ÁP LỰC
 
Dù cho có bất cứ quy định nào khác trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và tuyên bố rằng bộ Hợp đồng được mở rộng để bồi thường cho thiệt hại đối với Nồi hơi và các Thiết bị áp lực do nổ và sụp đổ phát sinh từ bên trong thiết bị đó.
Trong điều khoản này, Nổ có nghĩa là sự xé rách bất ngờ và dữ dội các cấu trúc cố định của thiết bị do tác động của hơi nước hoặc áp lực của chất lỏng hoặc cấu trúc của chúng bị dịch chuyển cùng với sự thoát ra dữ dội của chất chứa bên trong, áp suất đã vượt quá áp suất tối đa cho phép bởi cơ quan kiểm tra. Thuật ngữ Nổ không bao gồm hư hỏng do chạy thử.
Sụp đổ có nghĩa là sự biến dạng bất ngờ và nguy hiểm của bất cứ bộ phận cố định nào của thiết bị do uốn cong hoặc dập nát, cho dù có gẫy nứt hay không (Loại trừ trường hợp chạy thử với áp suất không vượt quá áp suất tối đa cho phép). Thuật ngữ Sụp đổ không bao gồm hư hỏng do chạy thử.
Các sai sót sau không được hiểu là Nổ hoặc Sụp đổ cho dù có thể cần phải sửa chữa hoặc thay thế
 1. hao mòn, hư hỏng dần của nguyên vật liệu, do rò rỉ, ăn mòn tự nhiên hoặc do tác động của nhiên liệu hay các nguyên nhân khác
 2. biến dạng, méo mó phát triển dần theo thời gian của các bộ phận của thiết bị
 3. nứt vỡ, gẫy, rỗ, cán mỏng, rạn, rách , cùng với những rò rỉ hoặc hư hại đối với ống dẫn, ống phun của  thiết bị gây ra do nhiệt độ tăng hoặc rò rỉ tại các mối nối, đường ống hoặc các bộ phận khác của thiết bị
 4. hư hỏng các mối nối
Nhưng không loại trừ Nổ hoặc Sụp đổ gây ra từ những sai sót đó
Thuật ngữ Nồi hơi và Thiết bị áp lực bao gồm cả những thiết bị nhiệt, bộ phận tiết kiệm, khung bệ, bộ phận nối, van và ống dẫn hơi nước.
Những loại trừ áp dụng với điều khoản này
Thiệt hại gây ra trong quá trình chạy thử của thiết bị và phát sinh từ đó
Nếu tại thời điểm xảy ra Nổ hoặc Sụp đổ hoặc các thiệt hại khác được bảo hiểm theo điều khoản này:
 1. tải trọng của các van an toàn của từng hạng mục của thiết bị vượt quá mức độ cho phép đã ghi trong chứng nhận mới nhất được ban hành theo Qui tắc thanh tra nồi hơi.
 2. bất kỳ van an toàn hạn chế áp suất nào bị tháo dỡ hoặc không hoạt động, hoặc
 3. khi một hạng mục cụ thể không được cấp chứng nhận an toàn của Cơ quan chức năng về an toàn Người được bảo hiểm sẽ không được bồi thường theo điều khoản này.
Cụm từ được gạch chân tại Những điểm loại trừ áp dụng cho tất cả các phần sẽ không áp dụng đối với phạm vi bảo hiểm theo điều khoản này.
Trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm riêng tương ứng cho phần Nổ nồi hơi và các thiết bị áp lực trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi tổn thất hoặc một loạt các tổn thất phát sinh từ bất kỳ một sự cố nào tại bất kỳ một địa điểm nào.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 1. THẾ QUYỀN BỒI THƯỜNG
Bất kỳ người khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm, bằng chi phí của PJICO, phải tiến hành, đồng ý tiến hành và cho phép tiến hành mọi hành động và công việc cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu một cách hợp lý nhằm thực thi bất kỳ quyền hạn và biện pháp nào, hoặc nhằm có được sự đền bù hay bồi thường từ những bên thứ ba mà PJICO có quyền hoặc phải được thế quyền thụ hưởng sau khi PJICO thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm nồi hơi này. Tuy nhiên, các công việc đó có thể được tiến hành hay được yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.
6.    ĐÓNG GÓP BỒI THƯỜNG
       Nếu vào thời điểm tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm nồi hơi này bị tổn thất hoặc thiệt hại, có bất kỳ một hay nhiều Đơn bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực do Người Được Bảo Hiểm hoặc bất kỳ người nào khác thu xếp cùng bảo hiểm cho toàn bộ hay một phần của tổn thất đó hoặc cho cùng tài sản, khi đó PJICO sẽ không có trách nhiệm đóng góp hay bồi thường nhiều hơn phần tổn thất được tính theo tỷ lệ tương ứng của mình đối với tổn thất hay thiệt hại đó.
7.    TRỌNG TÀI
Nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm nồi hơi thì tranh chấp đó – không bị ràng buộc bởi bất kỳ vấn đề nào khác - sẽ được chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc, nếu hai bên không đồng ý chọn một trọng tài chung thì tranh chấp đó sẽ được chuyển cho hai trọng tài mà mỗi bên chỉ định một người bằng văn bản trong vòng 2 tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy. Trong trường hợp một trong hai bên từ chối hoặc không chỉ định một trọng tài trong vòng 2 tháng sau khi nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu việc chỉ định đó thì bên kia có quyền chỉ định trọng tài duy nhất, và trong trường hợp giữa hai trọng tài có sự bất đồng thì tranh chấp phải được chuyển cho một trọng tài chung do các trọng tài đó chỉ định bằng văn bản trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi với hai trọng tài kia và chủ tọa các cuộc họp của họ nhằm giải quyết tranh chấp. Bất kỳ bên nào bị chết cũng sẽ không làm mất hiệu lực hay tác động đến thẩm quyền hay quyền hạn của các trọng tài hoặc trọng tài chung như đề cập ở trên. Trong trường hợp trọng tài do bên nào đã chỉ định bị chết thì bên đó sẽ chỉ định một người khác để thay thế. Trong trường hợp trọng tài chung bị chết thì các trọng tài do hai bên đã chỉ định sẽ chỉ định một người khác để thay thế. Chi phí trọng tài và chi phí để đạt được phán quyết sẽ do trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết quyết định. Điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ quyền tố tụng hoặc khởi kiện nào theo Quy tắc bảo hiểm này trước hết phải có phán quyết của trọng tài hoặc trọng tài chung về số tiền tổn thất hoặc thiệt hại, nếu có tranh chấp.
8.    THAY ĐỔI VÀ DI CHUYỂN
Trong bất kỳ tình huống nào sau đây Bộ hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ không còn hiệu lực đối với tài sản bị thiệt hại trừ khi trước khi xảy ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào Người được bảo hiểm đã được sự chấp thuận của PJICO về các tình huống đó bằng điều khoản bổ sung theo Quy tắc bảo hiểm này do PJICO hoặc đại diện của  PJICO ký trên đó:
 1. Ngành nghề kinh doanh hay sản xuất của Người được bảo hiểm bị thay đổi, hay nếu tính chất nghề nghiệp hay các hoàn cảnh khác gây ảnh hưởng tới ngôi nhà được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa tài sản được bảo hiểm làm tăng khả năng xảy ra tổn thất hay thiệt hại; 
 2. Nếu ngôi nhà được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa các tài sản được bảo hiểm bị bỏ trống trong thời hạn từ 30 ngày trở lên;
 3. Nếu tài sản được bảo hiểm bị di chuyển đến các địa điểm khác ngoài ngôi nhà hay địa điểm được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này.
 4. Nếu quyền lợi của Người được bảo hiểm đối với các tài sản được bảo hiểm được chuyển nhượng sang cho người nào khác trừ khi việc đó được thực hiện theo di chúc hay theo pháp luật.
     9.            KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG:
Khi Người được bảo hiểm nhận biết được các sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải:
 1. ngay lập tức
 1. Tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất hay thiệt hại tới mức thấp nhất và phục hồi những tài sản bị mất mát;
 2. thông báo bằng văn bản cho PJICO và
 3. thông báo cho công an biết trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý;
 1. trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc lâu hơn nếu được PJICO đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải chuyển giao những tài liệu sau đây cho PJICO.
 1. Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay thiệt hại trong đó liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hay thiệt hại và số tiền tổn thất hay thiệt hại của các tài sản đó căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại;
 2. thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.
Vào mọi thời điểm, Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp và gửi cho PJICO thêm mọi thông tin chi tiết khác, những sơ đồ, số liệu kỹ thuật, sổ sách, hóa đơn, biên lai, bản sao các chứng từ đó, những bằng chứng và thông tin liên quan đến khiếu nại đó cũng như nguồn gốc và nguyên nhân của tổn thất hoặc thiệt hại và tình huống mà tổn thất xảy ra và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm hoặc hạn mức trách nhiệm của mà PJICO hay đại diện của PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý  cùng với bản cam đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó
 
Vụ nổ nồi hơi gây rung chấn như động đất
 
Sau tiếng nổ lớn làm 4 người chết, 11 người bị thương, nồi hơi nặng gần 2 tấn bay xa hơn 100 m, gây rung chấn mạnh với khu dân cư ở Thái Bình.
 
Sáng 31/10, gia đình anh Tạ Duy Anh, 46 tuổi, chủ cơ sở chế biến don xuất khẩu ở xã Thụy Hải (Thái Thụy, Thái Bình) bắt đầu thu dọn đống đổ nát. Toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 100 m2 bị sức công phá của nồi hơi đánh sập.
 
Một người thân của chủ xưởng cho biết: Anh Duy Anh đi Anh chưa về, người vợ sốc nặng, đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Thái Bình. Khi cơ quan điều tra làm việc xong, tôi cùng mọi người đến giúp vợ chồng họ dọn hiện trường, chứ để thế này nhìn đau lòng lắm.
 
Nhà chức trách cho biết, chiếc nồi hơi công nghiệp dài 2,5 m, đường kính khoảng một mét với hai lớp thép dày một cm, nặng gần 2 tấn bị áp lực của vụ nổ thổi bay xa hơn 100 m, vượt qua nhiều nhà dân, rơi xuống lô đất trống, cạnh một nhà thờ. Khi tiếp đất, bình tạo ra rung chấn rất mạnh như động đất khiến nhiều người hoảng sợ.
Phần ruột của nồi hơi đã bị vò rúm ró, phần nắp bay xa hơn 200 m, cắt đứt một loạt dây điện trước khi tiếp đất.
 
Trước đó khoảng 10h ngày 30/10, nồi hơi tại cơ sở chế biến don ở xã Thụy Hải nổ khi 19 công nhân đang làm việc. 4 người may mắn chạy thoát ra ngoài. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ, văng xa gần chục mét. Hai người chết trên đường đi cấp cứu. 11 người khác bị thương.
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666