Bảo hiểm dữ liệu trong máy tính

Bảo hiểm dữ liệu trong máy tính

 
 1. ĐIỀU KHOẢN VỀ CÁC DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH
 
Phạm vi bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này bao gồm cả các dữ liệu trên hệ thống máy vi tính, nhưng chỉ đối với giá trị của các phương tiện lưu trữ  cùng với các chi phí hành chính và chi phí cho thời gian sử dụng máy vi tính để tái tạo lại những dữ liệu đó (loại trừ bất kỳ chi phí nào liên quan tới việc làm lại những thông tin được lưu trữ trong đó) và không bồi thường cho giá trị của thông tin lưu trữ đối với Người được bảo hiểm.
 Bảo hiểm dữ liệu trong máy tính
 1. ĐIỀU KHOẢN GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
 
Đối với riêng những hàng hóa đã được bán  nhưng chưa được giao tới người mua mà Người được bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm trông coi và hợp đồng mua bán đối với những hàng hóa này theo điều kiện bán hàng, do xảy ra mất mát hoặc hư hại bởi bất cứ hiểm họa nào được bảo hiểm  phải hủy bỏ toàn bộ hay trong phạm vi những mất mát hoặc hư hại này thì trách nhiệm của PJICO sẽ được căn cứ theo giá trị hợp đồng của hàng hóa đã bị mất mát hoặc hư hại và để xác định được sự phân bổ thiệt hại, giá trị của tất cả hàng hóa mà điều khoản này có thể áp dụng trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc thiệt hại cũng được xác định trên cơ sở giá trị hợp đồng như đề cập ở trên.
 
 1. ĐIỀU KHOẢN VỀ KIẾM SOÁT TÀI SẢN
 
Bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không bị phương hại bởi một hành động hoặc sự cẩu thả của một cá nhân (không phải là Người được bảo hiểm có tên trong GCNBH/ HĐBH), khi những hành động hoặc sự cẩu thả ấy không nằm trong sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.

 

4.ĐIỀU KHOẢN LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG DẪN

 
Phạm vi Bảo hiểm này bồi thường cho các chi phí làm sạch đường ống dẫn bao gồm chi phí cần thiết để làm sạch và/hoặc sửa chữa đường ống, máng nước, cống rãnh và những thứ tương tự ở quanh khu vực có tài sản được bảo hiểm là hậu quả của tổn thất được bảo hiểm.
Các bên thỏa thuận rằng hạn mức trách nhiệm của Người bảo hiểm cho mỗi và mọi tổn thất không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH và trách nhiệm của Người bảo hiểm không lớn hơn tổng số tiền bảo hiểm.
 
 1. ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ CHO VIỆC PHÁ ĐỔ, DỌN DẸP HIỆN TRƯỜNG VÀ LẮP ĐẶT VÁN CHE HÀNG RÀO TẠM THỜI
 
Bộ Hợp đồng Bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phí hợp lý phát sinh trong việc phá đổ tòa nhà và/hoặc dọn dẹp hiện trường, lắp đặt và bảo trì các ván che hàng rào tạm thời trên các con đường hoặc vỉa hè trong quá trình phá đổ, dọn dẹp hiện trường và/hoặc hoạt động của tòa nhà sau khi tài sản được bảo hiểm bị tổn thất thiệt hại gây ra bởi cháy hoặc các rủi ro khác được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng này, với số tiền bảo hiểm không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH và tổng trách nhiệm của PJICO đối với tổn thất, kể cả các chi phí này, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.
 
 1. ĐIỀU KHOẢN CHI PHÍ SOẠN THẢO LẠI TÀI LIỆU VÀ LẬP HỒ SƠ KHIẾU NẠI
 
Phạm vi Bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này được giới hạn đối với:
 1. chi phí soạn thảo lại tài liệu nhưng chỉ bồi thường giá trị của nguyên vật liệu cùng với chi phí hành chính để soạn thảo lại những tài liệu này và
 2. chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm đã bỏ ra để tạo lập và chứng thực những thông tin do Người bảo hiểm yêu cầu theo điều kiện của bộ Hợp đồng bảo hiểm.
Các bên đồng ý rằng trách nhiệm bồi thường của PJICO sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 
 1. ĐIỀU KHOẢN CHI PHÍ LẮP ĐẶT LẠI
 
Phạm vi bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng bao gồm cả chi phí cho việc lắp đặt, định vị và lắp đặt lại máy móc thiết bị do hậu quả của việc phá hủy hay hư hại phát sinh từ các rủi ro được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này với điều kiện là tổng số tiền có thể được bồi thường đối với mỗi hạng mục tài sản ghi trong bộ Hợp đồng không vượt quá số tiền bảo hiểm cho mỗi hạng mục đó.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 
 1. ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ TẠO LẬP LẠI TÀI LIỆU
 
Phạm vi Bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho Người được bảo hiểm những chi phí và phí tổn phát sinh trong việc thay thế và phục hồi tài liệu nhưng chỉ trong phạm vi giá trị của nguyên vật liệu chứ không phải là giá trị của những thông tin đó đối với Người được bảo hiểm mà có thể bị phá huỷ, hư hại, mất mát hoặc thất lạc.
Các bên ghi nhận rằng các tài liệu nói trên có thể bao gồm chứng thư, biên bản, thoả thuận, bản đồ, sơ đồ, hồ sơ, sách, thư từ, giấy chứng nhận và các tài liệu tương tự nhưng loại trừ trái phiếu thu lợi, séc ngân hàng, giấy thanh toán và các loại giấy tờ có thể giao dịch khác.
Các bên cũng đồng ý rằng trách nhiệm bồi thường của PJICO theo Điều khoản này không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 
 1. ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ BẢO VỆ TẠM THỜI
 
Bộ Hợp đồng bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho chi phí bảo vệ tạm thời phát sinh một cách cần thiết và hợp lý nhằm đảm bảo cho sự an toàn và bảo vệ tài sản trong khi chờ sửa chữa hay thay thế tài sản bị thiệt hại.
Các bên cũng đồng ý rằng trách nhiệm bồi thường của PJICO theo Điều khoản này không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 
 1. ĐIỀU KHOẢN CHI PHÍ SỬA CHỮA TẠM THỜI
 
Trong trường hợp một bộ phận của tài sản được bảo hiểm bị tổn hại thuộc trách nhiệm của PJICO, bộ Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này sẽ mở rộng để bồi thường cho chi phí cần thiết và hợp lý liên quan đến việc sửa chữa tạm thời cho tài sản đó vì lý do khẩn cấp nếu việc sửa chữa đó cấu thành một bộ phận của việc sửa chữa cuối cùng và không làm gia tăng tổng chi phí sửa chữa. Các chi phí thay thế, lắp đặt, cải tiến hoặc đại tu sẽ không được bồi thường trong bộ Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này.
Luôn với điều kiện rằng những chi phí này không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ HĐBH.
 

Số tiền bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Quyền của bên mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
4. Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.
5. Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.
6. Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định
3. Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
4. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm.
6. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
7. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định
b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.
d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.
8. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666