quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
kể từ ngày 15/04/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được chính phủ quy định tại nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Nghị định này thay thế nghị định 130 và thông tư 220 về bảo hiểm trước đó của bộ tài chính. Theo đó quy định chi tiết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để người dân và doanh nghiệp thực hiện
quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - 0888605666
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:
 
1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu.
 
2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.
 
3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - 0888605666
 
Nghị định này áp dụng đối với:
 
1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
 
2. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”). 
quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - 0888605666
 
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
 
Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật.
 
2. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này.
 quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm. 
quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - 0888605666
 
3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong các trường hợp sau:
 
a) Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.
 
b) Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 
c) Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy. 
quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - 0888605666
 
4. Bên mua bảo hiểm được tính chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc vào chi thường xuyên (đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác).
 
5. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm cháy, nổ trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với quy định pháp luật.
 
Chương II
 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Mục 1: ĐIỀU KIỆN, MỨC PHÍ BẢO HIỂM; SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU
 
Điều 4. Đối tượng bảo hiểm
 
1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:
 
a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
 
b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).
 
2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
Điều 5. Số tiền bảo hiểm tối thiểu
 
1. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau:
 
a) Đối với các tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 
b) Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.
 
Điều 6. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 
1. Phạm vi bảo hiểm
 
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 
2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 
a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:
 
- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.
 
- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
 
- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 
- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 
- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 
- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 
- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.
 
- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
 
- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.
 
b) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
 
Điều 7. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm
 
1. Mức phí bảo hiểm
 
Mức phí bảo hiểm quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cụ thể như sau:
 
a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 
Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.
 
b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
Cháy lớn xưởng giày dép ở Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét
TPO - Xưởng sản xuất giày dép ở Sài Gòn bất ngờ phát hỏa dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Người dân xung quanh khu vực cháy hốt hoảng di tản tài sản dưới mưa.
Chiều 28/5, lực lượng chức năng quận 4, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất giày dép trên địa bàn.
Trước đó vào khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại xưởng sản xuất giày dép nằm trên đường Tôn Đản, phường 4, quận 4, TPHCM nên hô hoán.
 
Nhiều người tìm cách tiếp cận khu vực cháy để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ căn nhà rộng hơn 100m2, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Người dân sống xung quanh khu vực cháy hốt hoảng di tản tài sản, tháo chạy trong cơn mưa.
Nhận tin báo, cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng của nhiều đơn vị cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các tuyến đường xung quanh khu vực cũng bị phong tỏa để cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.
 
Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng PCCC đã dập tắt được ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm sập đổ phần lớn mái tôn của nhà xưởng, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666