Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau hỏa hoạn

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau hỏa hoạn

 
QUY TẮC BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH
(SAU ĐƠN HỎA HOẠN & CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 130/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 21/02/2014                                
của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)
 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều khoản, định nghĩa, loại trừ và các điều kiện qui định trong Quy tắc bảo hiểm này), sau khi Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, nếu có bất kỳ tòa nhà hoặc tài sản nào khác được Người bảo hiểm sử dụng tại Cơ sở được bảo hiểm vì mục đích kinh doanh mà bị mất mát, phá huỷ hay hư hại do bất kỳ rủi ro được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian bảo hiểm (hoặc bất kỳ gián đoạn tiếp theo nào mà PJICO chấp nhận phí bảo hiểm mới) và do vậy công việc kinh doanh của Người được bảo hiểm tiến hành tại Cơ sở được bảo hiểm bị gián đoạn hay cản trở thì PJICO sẽ trả cho Người được bảo hiểm số tiền thiệt hại từ việc gián đoạn hay cản trở đó theo từng khoản ghi trong GCNBH/ hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau hỏa hoạn

với điều kiện là
1.       Tại thời điểm xảy ra tổn thất phá hủy hoặc hư hại, Người được bảo hiểm có đơn bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt cho tài sản tại khu nhà đối với tổn thất phá hủy hoặc hư hại đó và rằng:
(a)     Phí bảo hiểm đã được thanh toán hay trách nhiệm bảo hiểm đã được công nhận, hoặc
(b)     Phí bảo hiểm đã phải được thanh toán hay trách nhiệm bảo hiểm được công nhận nhưng loại trừ trách nhiệm đối với những tổn thất dưới mức nhất định theo hiệu lực của điều khoản bảo hiểm này.
2.       Trách nhiệm của PJICO theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ không vượt quá.
(a)     Tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục tại thời điểm xảy ra tổn thất phá hủy hoặc hư hại.
(b)     Số tiền bảo hiểm sẽ giảm sau khi đã trả bồi thường cho bất cứ một gián đoạn hay cản trở nào khác gây ra bởi tổn thất phá hủy hoặc hư hại xảy ra trong cùng một thời hạn bảo hiểm, trừ khi PJICO đồng ý phục hồi số tiền bảo hiểm này.
Quy tắc bảo hiểm kết hợp cùng với GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản và các Sửa đổi bổ sung là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm. Tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào.
CÁC RỦI RO
A.    HỎA HOẠN nhưng loại trừ TỔN THẤT HẬU QUẢ gây ra bởi :
(a)     nổ do ảnh hưởng của hỏa hoạn.
(b)     động đất hoặc lửa ngầm dưới đất.
(c)     (i)    tự lên men, tự bốc cháy hoặc tỏa nhiệt, hoặc
(ii)      trải qua bất kì quá trình nhiệt hoặc có liên quan đến việc ứng dụng nhiệt
        SÉT
NỔ
(a)     nồi hơi phục vụ sinh hoạt.
(b)nồi hơi hoặc bình đun nước trong Cơ sở được bảo hiểm
 (c)    hơi đốt phục vụ sinh hoạt
nhưng loại trừ TỔN THẤT HẬU QUẢ do động đất hoặc lửa ngầm dưới đất gây ra.
B.    NỔ nhưng loại trừ TỔN THẤT HẬU QUẢ
(a)     gây ra bởi sự nổ của áp suất hơi của bất kỳ thiết bị bình, ống hoặc máy móc nào (không phải là một nồi hơi hoặc thiết bị tiết kiệm năng lượng tại địa điểm được bảo hiểm), trong đó áp suất bên trong là chỉ do hơi nước và thuộc hoặc dưới sự kiểm soát của người được bảo hiểm
(b)     gây ra bởi hỏa hoạn phát sinh từ nổ
(c)     gây ra bởi nổ
(i)     nồi hơi phục vụ sinh hoạt
         (ii)    các nồi hơi khác hoặc bình đun nước trong Cơ sở được bảo hiểm
(iii)   hơi đốt phục vụ sinh hoạt
 (d)    gây ra bởi sóng áp lực gây ra bởi máy bay hoặc các thiết bị trên không khác với tốc độ  âm thanh hoặc siêu âm
C.    MÁY BAY và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào nhưng loại trừ TỔN THẤT HẬU QUẢ
(a)     gây ra bởi sóng áp lực, gây ra bởi máy bay hoặc các thiết bị trên không khác với tốc độ  âm thanh hoặc siêu âm
(b)     gây ra bởi hỏa hoạn
D.    GÂY RỐI, ĐÌNH CÔNG, BÃI CÔNG, SA THẢI hoặc có liên quan đến lao động gây rối hoặc có hành động ác ý có liên hệ với các tổ chức chính trị nhưng loại trừ các TỔN THẤT HẬU QUẢ  
(a)     phát sinh từ việc trưng dụng, tịch thu hay tiêu hủy theo lệnh của chính phủ hoặc cơ quan công quyền
(b)     phát sinh từ việc chấm dứt công việc
(c)     phát sinh từ hỏa hoạn gây ra bởi người đình công, công nhân bị sa thải hoặc  người tham gia gây rối hoặc người có hành động ác ý.
(d)     phát sinh từ sự mất xóa một cách cố ý hoặc hư hỏng của thông tin trên hệ thống máy tính hoặc các chương trình ghi hoặc phần mềm
E.    HÀNH ĐỘNG ÁC Ý nhưng loại trừ TỔN THẤT HẬU QUẢ  
(a)     phát sinh từ việc trưng dụng, tịch thu hay tiêu hủy theo lệnh của chính phủ hoặc cơ quan công quyền
(b)     phát sinh từ việc chấm dứt công việc
(c)     phát sinh từ hỏa hoạn gây ra bởi người đình công, công nhân bị sa thải hoặc  người tham gia gây rối hoặc người có hành động ác ý
(d)     gây ra bởi (trừ hỏa hoạn và nổ) người có hành động ác ý (không phải đại diện hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức chính trị nào) liên quan đến bất kỳ công trình, tòa nhà nào còn trống hoặc chưa đưa vào sử dụng
(b)     phát sinh từ  sự mất xóa một cách cố ý hoặc hư hỏng của thông tin trên hệ thống máy tính hoặc các chương trình ghi hoặc phần mềm
F.    ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA PHUN, BAO GỒM CẢ LỤT VÀ NƯỚC BIỂN TRÀN DO HẬU QUẢ CỦA ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA PHUN
G.   GIÔNG VÀ BÃO nhưng loại trừ TỔN THẤT HẬU QUẢ
(a)gây ra bởi
(i)    Nước tràn từ các nguồn nước tự nhiên hay nhân tạo, các kênh, hồ, đê, đập, các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn,
(ii)    Nước tràn từ biển dù là do bão hay các nguyên nhân nào khác gây ra.
(b)do thay đổi mực nước ngầm
(c)
(d) 
H.   GIÔNG TỐ, BÃO, LŨ LỤT nhưng loại trừ tổn thất hậu quả
(a)do thay đổi mực nước ngầm
(b)
(c) 
I.     VỠ HAY TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC nhưng loại trừ tổn thất hậu quả
(a)
(b)
J.     VA ĐÂM bởi xe cộ hay súc vật
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666