Hướng dẫn khai thác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hướng dẫn khai thác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
1.        Mục đích:
Quy định thống nhất cách thức và các bước tiến hành khai thác các nghiệp vụ Bảo hiểm Cháy, Tài sản  trong toàn bộ hệ thống của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO).

Hướng dẫn khai thác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

2.        Phạm vi áp dụng:
Quy trình này được áp dụng trên toàn hệ thống PJICO đối với việc khai thác nhóm nghiệp vụ bảo hiểm Cháy, Tài sản bao gồm các nghiệp vụ cụ thể:
3.        Tài liệu liên quan:
 • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Các Quy tắc bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ;
 • Quy định, hướng dẫn khai thác hiện hành của PJICO về phân cấp khai thác, cấp đơn bảo hiểm ;
 • Quy định, hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm hiện hành của PJICO ;
 • Hướng dẫn khai thác bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc.
  1. Diễn giải
   1. Tiếp thị, nhận yêu cầu bảo hiểm từ khách hàng
KTV, ĐL có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 • Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, gửi hoặc trao đổi các thông tin về sản phẩm của PJICO nhằm giới thiệu các loại hình bảo hiểm đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp mẫu GYCBH và các tài liệu khác theo yêu cầu của khách hàng  đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng kê khai chi tiết các thông tin liên quan theo mẫu BM.24.1-01 BM.24.1-02;
 • Khuyến cáo khách hàng về việc GCNBH/HĐBH sẽ không có giá trị trong trường hợp khách hàng cung cấp hoặc kê khai sai hoặc không khai báo trung thực các chi tiết, thông tin quan trọng có liên quan đến Người được bảo hiểm và đối tượng bảo hiểm.
  1. Đánh giá rủi ro
KTV/ NĐPC sau khi tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm cháy nổ của khách hàng có trách nhiệm:
 • Tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập thêm các thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm và Người được bảo hiểm để phân tích đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, cụ thể:
Xác định loại rủi ro (loại 1, 2, 3 hoặc 4 trong Hướng dẫn khai thác nghiệp vụ bảo hiểm cháy, tài sản), tính chất và mức độ hoạt động của rủi ro, các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất của khách hàng, mức độ tổn thất lớn nhất nếu có, nhằm giúp PJICO quyết định nhận bảo hiểm hoặc từ chối bảo hiểm và cung cấp thông tin để thu xếp tái bảo hiểm cũng như xác lập mức giữ lại;
 • Điền vào Bản câu hỏi đánh giá rủi ro theo mẫu BM.24.1 - 03, nêu rõ kết luận của cán bộ đánh giá rủi ro đối với các tài sản lớn (trên phân cấp của đơn vị và/hoặc thuộc diện báo tái bảo hiểm tạm thời). Nếu cần, BPKT có thể đề nghị GĐ đơn vị/ TGĐ thuê Công ty có chức năng tiến hành đánh giá rủi ro.
Chi tiết việc đánh giá rủi ro xem hướng dẫn khai thác bảo hiểm tài sản (HD.24.4)


Hướng dẫn khai thác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 1. Xem xét, đánh giá ban đầu
Sau khi thực hiện đánh giá rủi ro, căn cứ vào hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, KTV/ NĐPC đưa ra các nhận định, đánh giá ban đầu về đối tượng được bảo hiểm. Có thể xảy ra 2 trường hợp phải xử lý sau đây: 
5.2.3.1. Từ chối chào phí bảo him nếu:
 • Không có quyền lợi có thể được bảo hiểm;
 • Kê khai không trung thực các thông tin về rủi ro yêu cầu bảo hiểm và Người được bảo hiểm đối chiếu với các thông tin thu được trong quá trình giám định trực tiếp;
 • Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có mức độ rủi ro cao nhưng lại không có các  biện pháp an toàn cần thiết, thiếu ý thức đề phòng hạn chế rủi ro hoặc không được tập huấn, học tập về đề phòng, hạn chế rủi ro;
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138