Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020

Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020 giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất
Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020

Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020 = 0888605666


Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:
  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020.
  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020.
hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020 này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm này.
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020
Đối tượng bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020
1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:
a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).
2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020
Bồi thường bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020
1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:
a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.
b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.
c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.
2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020.
b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản doanh nghiệp 2020.
c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Số tiền bảo hiểm tài sản doanh nghiệp

1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm tài sản doanh nghiệp.
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm tài sản doanh nghiệp có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định
b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.
d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm tài sản donah nghiệp những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.
8. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm
Tổng kết tình hình cháy, nổ và công tác PCCC&CNCH trong tháng 5 năm 2020
Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, từ 15/4/2020 đến 14/5/2020, trên toàn quốc xảy ra 218 vụ cháy cơ sở, nhà dân; 30 vụ cháy rừng; 02 vụ nổ; làm chết 07 người, bị thương 57 người; thiệt hại về tài sản ước tính 67,445 tỷ đồng và 121ha rừng.
 
Đáng chú ý trong số 57 người bị thương có 35 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, cho thấy tính chất nguy hiểm, phức tạp của các vụ cháy xảy ra.So với tháng 4/2020, số vụ cháy cơ sở, nhà dân giảm 32 vụ (218/250); số người chết giảm 02 người (07/09 người); số người bị thương tăng 05 người (16/11 người); thiệt hại về tài sản tăng 35,035 tỷ đồng (67,445 tỷ/32,41 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2019, số vụ cháy cơ sở, nhà dân giảm 82 vụ (218/300 vụ); số người chết giảm 02 người (07/09); số người bị thương tăng 09 người (16/07 người); thiệt hại về tài sản giảm 151,734 tỷ đồng (67,445 tỷ/219,18 tỷ đồng).
 
Cháy tập trung chủ yếu ở địa bàn thành thị và một số địa phương như: Hà Nội (50 vụ), TP Hồ Chí Minh (33 vụ), Thái Nguyên (08 vụ)… Nguyên nhân gây cháy do sự cố hệ thống điện và sử dụng thiết bị điện chiếm tới 67,6%; sơ suất sử dụng lửa trong sinh hoạt chiếm 22,8%, còn lại là các nguyên nhân khác.
 
Trong tháng, Công an TP Hà Nội đã khởi tố hình sự vụ cháy xảy ra ngày 06/5/2020 tại Công ty TNHH Song Ngân, KCN Phú Thị, huyện Gia Lâm làm 03 chết. Trước đó, tháng 9/2019 Công ty TNHH Song Ngân đã bị cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ hoạt động về hành vi “đưa nhà, công trình vào sử dụng khi chưa được tổ chức nghiệm thu về PCCC”; ngày 15/10/2019, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội tiếp tục ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666