Bảo hiểm xuất nhập khẩu

Bảo hiểm xuất nhập khẩu

Khi có nhu cầu bảo hiểm xuất nhập khẩu, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:
            a)   Tên Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
            b)   Tên hàng hoá cần được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
            c)   Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
            d)   Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
            e)   Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển
      f)   Cách thức xếp hàng được bảo hiểm xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)
            g)   Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm
            h)   Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm bắt đầu rời bến.
            i)    Giá trị hàng hoá được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
            k)   Nơi thanh toán bồi thường.
Bảo hiểm xuất nhập khẩu

Bảo hiểm xuất nhập khẩu = 0932377138

           
      Ngoài ra người có nhu cầu bảo hiểm xuất nhập khẩu còn phải báo cáo cho Người bảo hiểm biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho Người bảo hiểm phán đoán rủi ro.
            Nếu khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, người có nhu cầu bảo hiểm chưa thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết nói trên thì họ có trách nhiệm báo tiếp cho Người bảo hiểm biết những chi tiết còn thiếu ngay khi họ được biết.
2.         Hợp đồng bảo hiểm xuất nhập khẩu coi như đã được ký kết khi Người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm bằng văn bản.
            Người bảo hiểm sẽ căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm xuất nhập khẩu để cấp đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
3.         Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm xuất nhập khẩu phải thanh toán phí bảo hiểm cho Người bảo hiểm ngay khi nhận đơn bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm. Người bảo hiểm xuất nhập khẩu chỉ bồi thường khi đã nhận được phí bảo hiểm trước khi tổn thất xảy ra.
4.         Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm, đặc biệt nếu vì thay đổi đó mà làm tăng thêm nguy hiểm thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm xuất nhập khẩu biết sự thay đổi đó ngay khi họ được biết.
            Khi nhận được thông báo này, Người bảo hiểm xuất nhập khẩu sẽ cấp giấy sửa đổi bổ sung và có thể căn cứ vào việc thay đổi đó mà yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.
            Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc giấu giếm những điểm đề ra trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hay những sự việc thay đổi đã được thông báo cho Người bảo hiểm, thì Người bảo hiểm được miễn trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.
            Nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết khi đã xảy ra tổn thất trong phạm vi trách nhiệm của hợp đồng thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị, nếu Người được bảo hiểm không hay biết gì về tổn thất đó. Nhưng nếu Người được bảo hiểm đã biết có tổn thất rồi thì Người bảo hiểm xuất nhập khẩu sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.
            Nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết khi hàng hoá được bảo hiểm đã an toàn về đến nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị nếu Người bảo hiểm không hay biết gì về việc đó. Nhưng nếu Người bảo hiểm đã biết việc đó rồi thì hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực và họ phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm toàn bộ số phí bảo hiểm mà họ đã nhận được.
            Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm xuất nhập khẩu có thể được chuyển nhượng cho một người khác sau khi Người được bảo hiểm hay đại diện có thẩm quyền của họ ký ở mặt sau đơn hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM
1.         Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị do Người được bảo hiểm khai báo
2.         Nếu Người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau:
            Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn), cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm xuất nhập khẩu.
            Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính và số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.
1.         Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá thấp hơn giá trị bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ bồi thường những mất mát, hư hỏng và các chi phí như đã quy định ở các khoản 2b và 2c của điều 2 chương II theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.
 
2.         Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá cao hơn giá trị bảo hiểm thì phần cao hơn đó không được thừa nhận.
            BẢO HIỂM TRÙNG VÀ BẢO HIỂM GIÁ TRỊ TĂNG THÊM
1.         Nếu cùng một số hàng mà đem bảo hiểm với nhiều Người bảo hiểm xuất nhập khẩu và nếu tổng của những số tiền bảo hiểm vượt quá giá trị bảo hiểm thì trách nhiệm của tất cả những Người bảo hiểm xuất nhập khẩu cũng chỉ giới hạn ở giá trị bảo hiểm và trách nhiệm của mỗi Người bảo hiểm được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm riêng và tổng của những số tiền bảo hiểm.
            Nếu trách nhiệm bảo hiểm chưa bắt đầu thì Người được bảo hiểm có thể yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm hoặc giảm bớt số tiền bảo hiểm và đòi hoàn lại phần phí bảo hiểm tương ứng, với điều kiện trong trường hợp huỷ bỏ hợp đồng Người bảo hiểm có quyền yêu cầu Người được bảo hiểm nộp thủ tục phí.
2.         Nếu Người được bảo hiểm xuất nhập khẩu tiến hành bảo hiểm giá trị tăng thêm cho hàng hoá phải được bảo hiểm thuộc hợp đồng bảo hiểm này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá phải được coi như đã gia tăng thành tổng số tiền bảo hiểm theo bảo hiểm này cộng với tất cả các khoản bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất; và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm thuộc hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm nói trên.
            Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm xuất nhập khẩu phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác
Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm hay đại lý được họ chỉ định đến giám định. Nếu Người bảo hiểm không có đại lý địa phương thì Người được bảo hiểm có thể yêu cầu giám định viên có đăng ký ở nơi đó đến giám định.
            Trừ khi trước đó đã có một thoả thuận khác, Người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết những vụ khiếu nại không có biên bản giám định được cấp bởi chính đại lý giám định được Người bảo hiểm chỉ định trên Đơn bảo hiểm xuất nhập khẩu.
1.         Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ phải tiến hành mọi biện pháp có thể thực hiện được nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm. Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hay hư hỏng xảy ra do phía Người được bảo hiểm không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của họ như đã quy định trong điều này.
2.         Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm xuất nhập khẩu, Người bảo hiểm có thể tự mình hoặc chỉ dẫn cho  Người được bảo hiểm tham gia công việc cứu hộ và bảo vệ hàng hoá được bảo hiểm.
3.         Bất kỳ biện pháp nào nói trên do Người bảo hiểm xuất nhập khẩu hay Người được bảo hiểm tiến hành đều không thể coi là dấu hiệu khước từ hay chấp nhận việc từ bỏ hàng hoá

 

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666