Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh
Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh- 0888.605.666

PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm  được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm và PJICO chấp nhận mở rộng thời hạn bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh này, hàng hóa được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm  bị tổn thất do quá trình hư hỏng dần dần gây ra bởi bất kỳ tổn thất vật chất bất ngờ của máy móc được nêu trong Danh mục máy móc đính kèm trong Bản câu hỏi/Giấy yêu cầu bảo hiểm và các máy móc này được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh Đổ vỡ máy móc còn hiệu lực, PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các hư hỏng hàng hóa tới một giới hạn không vượt quá cho mỗi năm bảo hiểm số tiền bảo hiểm tương ứng của các hạng mục ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh / Hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.
 

CÁC LOẠI TRỪ

PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường về:

1.       mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mọi sự cố;
2.       các tổn thất hàng hóa trong kho lạnh phát sinh trong thời hạn không khiếu nại mà Người được bảo hiểm ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm do sự sai lệch nhiệt độ mà máy lạnh cung cấp, trừ những hư hỏng do nhiễm bẩn từ chất làm lạnh trong máy lạnh thoát ra hoặc bị sự cố làm lạnh hoặc hàng hóa tươi bị hư hỏng do nhiệt độ chưa đạt tới nhiệt độ thích hợp, thời hạn không khiếu nại là khoảng thời gian ngay sau khi hàng hóa lưu trong kho và còn niêm phong, bị gián đoạn việc làm lạnh mà không bị hỏng;
 
** Quy tắc bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh bản đóng dấu

** Quy tắc bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh đầy đủ bản word tiếng việt

** Quy tắc bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh đầy đủ bản word tiếng anh
 
khi cần mua bảo hiểm gọi điện thoại, zalo hoặc quét mã qr code dưới:
0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666