[Cập nhật] Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A

[Cập nhật] Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A

[Cập nhật] Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A
Phạm vi bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A - Mọi rủi ro
Điều khoản tổn thất chung
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào
, loại trừ những nguyên nhân đã quy định trong các điều khoản đã quy định trong các điều khoản 4,5,6 và 7 hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.
 
Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn
Điều khoản luật pháp và tập quán Anh
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A này tuân theo luật pháp và tập quán Anh

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm
Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi của bảo hiểm này là:
Phải thực hiện mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và
Phải bảo lưu và thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ thứ ba khác và Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng đẻ thực hiện nghĩa vụ này.
 
** Tải Điều khoản bảo hiểm A- I.C.C ngày 1/1/1982.

**
Tải bản tiếng anh

0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666