[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện B

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện B

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện B

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện B= 0888605666

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
1.         Điều khoản rủi ro
bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện B này bảo hiểm
 1. Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do:
  1. Cháy hay nổ
  2. Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật
  3. Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
  4. Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoàI không kể nước
  5. Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn
  6. Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh,
 2. Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:
  1. Hy sinh tổn thất chung
  2. Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu
  3. Nước biển, nước sông hay nước hồ tràn vào tàu, thuyền, hầm hàng, phương tiện vận chuyển container hoặc nơi chứa hàng
1.3       Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên, hay đang dỡ khỏi tàu hoặc thuyền.
 1. Điều khoản tổn thất chung
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.
 1. Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lôĩ”
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu phải thông báo cho Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn
 
**Tải  PL.26.4-02- I.C.C (B) 1.1.1982 VNs. Bản đầy đủ tiếng Việt
 
**
Tải  PL.26.4-02- I.C.C (B) 1.1.1982 VNs. Bản đầy đủ tiếng Anh

 

0888605666

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666