Quy trình bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Quy trình bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

1. Mục đích :
Quy định thống nhất cách thức và các bước tiến hành bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản trong toàn bộ hệ thống của PJICO  
 
2. Phạm vi công việc  :
Áp dụng cho việc bồi thường các vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản trong toàn bộ hệ thống của PJICO  
 
Quy trình bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnQuy trình bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
3. Các tài liệu liên quan :

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi  

 • Quy tắc của từng loại hình bảo hiểm nghiệp vụ cháy và tài sản       

 • Các tài liệu hướng dẫn và văn bản pháp luật liên quan

 
4. Định nghĩa:
4.1 Nghiệp vụ bảo hiểm cháy và tài sản bao gồm các loại hình bảo hiểm sau :

 • Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

4.2 Phòng chức năng được hiểu là Phòng được giao nhiệm vụ giải quyết bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
 
 
5. Nội dung:  
5.1 Sơ đồ quá trình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản  

5.2 Diễn giải:
5.2.1 Tiếp nhận Hồ sơ tài liệu:
Sau khi nhận được Hồ sơ giám định và chứng từ tài liệu đề nghị bồi thường của khách hàng thì Bồi thường viên/Người được giao nhiệm có trách nhiệm cập nhật thông tin vào Sổ bồi thường theo mẫu BM.24.3-01 để theo dõi vụ việc và có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ tài liệu nhận được, nếu thiếu sót hoặc sai sót thì phải có văn bản yêu cầu Người được bảo hiểm bổ sung chứng từ hoặc giải trình rõ.


5.2.2 Xem xét trách nhiệm bảo hiểm:

 • Bồi thường viên/Người được giao nhiệm vụ phải kiểm tra Hồ sơ giám định và khiếu nại đòi bồi thường của khách hàng xem tổn thất có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không theo những cơ sở sau:

 

 • Những hạng mục được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản  

 • Địa điểm và thời hạn được bảo hiểm

 • Tổn thất xảy ra có phải là bất ngờ và không lường trước được không?

 • Phạm vi bảo hiểm và/hoặc những điểm loại trừ

 

 • Việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Người được bảo hiểm

  • Trong trường hợp Hồ sơ giám định không nêu cụ thể phần thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì Bồi thường viên/Người được giao nhiệm vụ phải tính toán phân tách những phần thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, nếu còn thiếu chứng từ tài liệu để làm rõ thì cần yêu cầu khách hàng cung cấp bổ sung.

5.2.3 Lập phương án giải quyết:

 • Sau khi xem xét trách nhiệm bảo hiểm của Hồ sơ giám định và tính toán tổn thất, Bồi thường viên/Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đề xuất phương án giải quyết theo những cơ sở sau :

 • Tính toán giá trị thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

 • Xác định giá trị thu hồi nếu có

 • Xem xét mức khấu trừ và chế tài

 • Tính toán số tiền bồi thường

 • Xác định phương thức và số tiền thu đòi nếu có

 • Trên cơ sở những thông tin và tính toán tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm Bồi thường viên/Người được giao nhiệm vụ lập Tờ trình lãnh đạo đề xuất phương án giải quyết cụ thể theo Mẫu BM.24.3-02

 
 
5.2.4 Trình duyệt phương án giải quyết:

         Trình tự trình duyệt phương án giải quyết được quy định như sau :

 

 • Trưởng Phòng chức năng có trách nhiệm xét duyệt Tờ trình lãnh đạo và hồ sơ tài liệu do Bồi thường viên/Người được giao nhiệm vụ đề xuất

 • Lãnh đạo đơn vị/Người được ủy quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt Tờ trình lãnh đạo và hồ sơ tài liệu do Phòng chức năng đề xuất

 • Sau khi nhận được quyết định giải quyết của Lãnh đạo, Phòng chức năng lập thông báo phương án giải quyết gửi khách hàng hoặc trả lời đơn vị

5.2.5 Thanh toán bồi thường:

 • Sau khi nhận được văn bản của khách hàng thông báo chấp thuận phương án giải quyết và phương thức thanh toán thì Phòng chức năng làm Bản thanh toán bồi thường theo Mẫu BM.24.3-04 và lập Hồ sơ thanh toán bồi thường chuyển sang Phòng Kế toán, tùy từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Phòng Kế tóan thì Phòng chức năng có thể cung cấp bổ sung thêm chứng từ tài liệu.

 

 • Khi nhận được Bản thanh toán và Hồ sơ thanh toán bồi thường thì Phòng Kế toán có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của chứng từ tài liệu nhận được, nếu thiếu sót hoặc sai sót thì phải có ý kiến để Phòng chức năng bổ sung chứng từ hoặc giải thích rõ. Sau khi thanh toán bồi thường cho khách hàng Phòng Kế toán chuyển trả cho Phòng chức năng bản sao Bản thanh toán bồi thường có chữ ký xác nhận của Phòng Kế toán.

 • Đối với những tổn thất trên phân cấp bồi thường của Phòng chức năng thì Phòng Kế toán chuyển trả cho Phòng chức năng bản gốc Bản thanh toán bồi thường và Hồ sơ thanh toán bồi thường có chữ ký xác nhận của Phòng Kế toán trên Bản thanh toán bồi thường về tính hợp pháp và hợp lệ của Hồ sơ thanh toán bồi thường để Phòng chức năng trình Lãnh đạo đơn vị xem xét và phê duyệt.

 

 • Trong những vụ việc có công tác thu đòi người thứ ba thì trước khi thanh tóan bồi thường Phòng chức năng phải thu thập bổ sung Thư chấp nhận bồi thường và chuyển quyền khiếu nại theo Mẫu BM.24.3-03 và/hoặc các bằng chứng Người được bảo hiểm đã bảo lưu được quyền lợi khiếu nại cho PJICO.

5.2.6 Hoàn chỉnh lưu trữ hồ sơ bồi thường:

 • Sau khi thanh toán bồi thường cho khách hàng Phòng chức năng làm Hồ sơ thông báo tái bảo hiểm chuyển sang Phòng Tái bảo hiểm theo quy định, tùy từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Phòng Tái bảo hiểm thì Phòng chức năng có thể cung cấp bổ sung thêm chứng từ tài liệu.

 

 • Những trường hợp phải tiến hành các công tác sau bồi thường như thu đòi, thanh lý tài sản,…  thì sau khi thanh toán bồi thường Phòng chức năng chủ động tiến hành và lập Tờ trình lãnh đạo đề xuất phương án.

 

 • Sau khi hoàn tất công tác giái quyết bồi thường và các công việc liên quan thì Bồi thường viên/Người được giao nhiệm có trách nhiệm cập nhật thông tin vào Sổ bồi thường theo mẫu BM.24.3-01 để theo dõi vụ việc và lưu trữ Hồ sơ bồi thường theo quy định.  

Lưu ý :

 • Đối với những trường hợp khách hàng không chấp thuận phương án giải quyết thì Phòng chức năng cần thu thập công văn của khách hàng nêu rõ lý do khiếu nại và các bằng chứng đính kèm. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu bổ sung của khách hàng, tùy theo từng nội dung vụ việc cụ thể Phòng chức năng sẽ áp dụng các bước và  đề  xuất phương án giải quyết như một vụ khiếu nại thông thường của quy trình này.

 • Căn cứ theo quy định phân cấp bồi thường được Công ty ban hành, các đơn vị chịu trách nhiệm chủ động giải quyết bồi thường các vụ tổn thất trong phân cấp theo đúng những quy định và quy trình giải quyết của Công ty.

 

 • Đối với trường hợp giải quyết tổn thất vượt trên phân cấp, khi tổn thất xảy ra các đơn vị tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn giám định và bồi thường đã được ban hành. Các đơn vị phải lập Tờ trình lãnh đạo công ty theo Mẫu BM.24.3-02 và chịu trách nhiệm đề xuất phương án giải quyết của mình. Sau khi nhận được phê duyệt phương án giải quyết của Lãnh đạo đơn vị, Phòng chức năng phải gửi ngay Tờ trình lãnh đạo công ty và toàn bộ bản gốc và/hoặc bản sao hồ sơ tài liệu về công ty để xem xét giải quyết. Khi Phòng chức năng của Công ty nhận được hồ sơ giải quyết tổn thất vượt trên phân cấp thì quy trình giải quyết được áp dụng theo trình tự như trên.

 • Đối với trường hợp giải quyết bồi thường hộ tổn thất thì các đơn vị tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn, phân cấp bồi thường đã được ban hành. Sau khi thanh tóan bồi thường cho khách hàng Phòng chức năng gửi Hồ sơ thông báo tái bảo hiểm về cho đơn vị đề nghị  bồi  thường hộ để thông báo tái bảo hiểm theo quy định.

 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại nếu tổn thất trong phân cấp của mình và xét thấy chắc chắn tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm của PJICO thì đơn vị có thể thanh toán tạm ứng tối đa 50% số tiền dự kiến bồi thường cho Người được bảo hiểm theo trình tự tương đương thanh tóan bồi thường, nhưng thủ trưởng của đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và vật chất nếu tổn thất đó không thuộc trách nhiệm của bảo hiểm và/hoặc không thu thập được đầy đủ chứng từ tài liệu theo quy định. Các trường hợp trên phân cấp đơn vị  phải báo cáo đề xuất cụ thể về Công ty và  phải có ý kiến bằng văn bản của Công ty thì đơn vị mới được tạm ứng cho khách hàng.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà đơn vị có thể tạm ứng trên 50% số tiền dự kiến bồi thường cho Người được bảo hiểm nhưng phải được sự đồng ý của Tổng giám đốc.    

 • Mọi việc xử lý và giải quyết tổn thất phải thực hiện kịp thời và thỏa đáng theo đúng thoả thuận bảo hiểm với khách hàng và/hoặc quy định của pháp luật

6. Hồ sơ
Hồ sơ bồi thường bao gồm chứng từ tài liệu chính như sau :

STT

Loại công văn, tài liệu, giấy tờ

Phòng lưu trữ

Thời hạn

01

Bản thanh tóan tiền bồi thường

Phòng chức năng và Phòng được giao nhiệm vụ

10 năm

02

Công văn thông báo chấp thuận phương án bồi thường và phương thức thanh toán của khách hàng

Phòng chức năng và Phòng được giao nhiệm vụ

10 năm

03

Công văn thông báo bồi thường

Phòng chức năng và Phòng được giao nhiệm vụ

10 năm

04

Tờ trình lãnh đạo

Phòng chức năng và Phòng được giao nhiệm vụ

10 năm

05

Hóa đơn chứng từ thanh tóan

Phòng chức năng và Phòng được giao nhiệm vụ

10 năm

06

Bản đề nghị xác nhận nộp phí bảo hiểm

Phòng chức năng và Phòng được giao nhiệm vụ

10 năm

07

Hồ sơ giám định

Phòng chức năng và Phòng được giao nhiệm vụ

10 năm

Các chứng từ tài liệu trong Hồ sơ bồi thường được xắp xếp theo trật tự thời gian và phải được lưu trữ trong vòng 10 năm    
 
7. Phụ lục và biểu mẫu
 

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

01

BM.24.3-01

Sổ bồi thường

02

BM.24.3-02

Tờ trình

03

BM.24.3-03

Thế quyền

04

BM.24.3-04

Bản thanh toán

 

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666