Bảo hiểm máy móc

Bảo hiểm máy móc

 
Vì lẽ, Người được bảo hiểm máy móc  có tên trong Phụ lục kèm theo đã  gửi cho Người bảo hiểm giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu trả lời mà Bản này cùng với bản kê khai khác của  Người được bảo hiểm   có liên quan đến Đơn bảo hiểm này được coi là một bộ phận cấu thành của Đơn bảo hiểm máy móc  này.

Bảo hiểm máy móc

Bảo hiểm máy móc

 
Đơn bảo hiểm máy móc xác nhận với điều kiện là  Người được bảo hiểm máy móc đã  thanh toán cho  Người bảo hiểm  số phí bảo hiểm nêu trong Phụ lục kèm theo và tuân theo các Điều khoản, Điều kiện và các Điểm loại trừ qui định trong Đơn bảo hiểm máy móc hoặc đính kèm theo Đơn bảo hiểm máy móc.
 
bảo hiểm máy móc
 
Người bảo hiểm máy móc đồng ý với  Người được bảo hiểm  rằng, trong thời hạn bảo hiểm - được ghi trong Phụ lục hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà  Người được bảo hiểm  đã  trả thêm phí bảo hiểm và Người bảo hiểm có thể chấp thuận tái tục Đơn bảo hiểm  máy móc, nếu các hạng mục (hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục) được ghi trong Phụ lục hiện có tại địa điểm có nêu trong Đơn bảo hiểm , mà bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như: sai sót trong khi đúc và của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sự thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ cơ học, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão, hay của bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ dưới đây, dẫn tới việc các hạng mục đó có yêu cầu phải được thay thế hay sửa chữa.
 
Người bảo hiểm máy móc sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn hại liên quan đó bằng tiền mặt, thay thế hay sửa chữa (tuỳ Người bảo hiểm lựa chọn) với số tiền không vượt quá giá trị của từng hạng mục được bảo hiểm trong một năm - giá trị này được ghi đối xứng với tên hạng mục đó trong phụ lục và tổng toàn bộ số tiền bồi thường của các hạng mục không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Phụ lục kèm theo.
 
Đơn bảo hiểm máy móc này sẽ áp dụng cho các hạng mục bảo hiểm sau khi hạng mục đó đã  hoàn tất việc chạy thử trước khi đưa vào sử dụng đã  đạt kết quả, dù hạng mục đó đang hoạt động hay tạm ngừng, hay được tháo ra để làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng, hay trong khi tiến hành các công việc nói trên, hay khi vận chuyển trong phạm vi của xí nghiệp, hoặc khi lắp ráp lại sau đó.
 
 Các điểm qui định
 
Điều khoản 1 - Số tiền bảo hiểm máy móc
 
Yêu cầu của loại bảo hiểm máy móc này là số tiền được bảo hiểm của máy móc phải bằng giá trị thay thế của một máy móc tương tự cùng loại và cùng công suất, trong đó giá trị thay thế sẽ bao gồm cả chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế Hải quan, nếu có, và chi phí lắp đặt.
 
Trường hợp xảy ra tổn thất, nếu Người bảo hiểm phát hiện thấy số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế cần phải bảo hiểm thì Người bảo hiểm chỉ thanh toán cho Người được bảo hiểm số tiền bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị cần bảo hiểm. Mọi hạng mục, nếu có nhiều hơn một, đều phải tuân thủ theo điều kiện này một cách riêng biệt.
 
 
Điều khoản 2 - Cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm máy móc
 
a)         Trường hợp tổn thất xảy ra đối với hạng mục được bảo hiểm máy móc có thể sửa chữa được - Người bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí cần thiết liên quan để khôi phục lại trạng thái của máy móc bị thiệt hại đúng như hiện trạng ban đầu trước khi xảy ra sự cố cùng với các khoản chi phí tháo dỡ và lắp ráp lại với mục đích tiến hành sửa chữa cũng như các chi phí vận chuyển thông thường tới xưởng sửa chữa và ngược lại, các khoản lệ phí và thuế Hải quan, nếu có, với điều kiện là các khoản chi phí đó không vượt quá số tiền được bảo hiểm. Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ bồi thường các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương phải chi cho công việc sửa chữa đó cộng với một tỷ lệ hợp lý chi phí quản lý.
 
Đối với các bộ phận thay thế sẽ không áp dụng khấu trừ hao mòn, nhưng áp dụng đối với giá trị thu hồi.
 
Trường hợp chi phí sửa chữa hạng mục bị tổn thất nói trên bằng hay vượt quá giá trị thực tế của hạng mục được bảo hiểm ngay trước khi xảy ra tổn thất, thì hạng mục này được coi như bị tổn thất toàn bộ và việc giải quyết bồi thường sẽ dựa trên cơ sở được qui định như điểm b) dưới đây.
 
b)         Trường hợp một hạng mục được bảo hiểm máy móc bị phá huỷ hoàn toàn, Người bảo hiểm sẽ thanh toán theo giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất, kể cả chi phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp đặt và thuế Hải quan, nếu có, với điều kiện các khoản chi phí đó phải được bao gồm trong số tiền bảo hiểm, giá trị thực tế này được tình toán bằng cách lấy giá trị thay thế mới trừ đi khấu hao của hạng mục đó. Người bảo hiểm cũng sẽ thanh toán khoản chi phí tháo dỡ thông thường các máy móc bị tổn thất nhưng sẽ khấu trừ giá trị thu hồi được.
 
Mọi khoản chi phí cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ và các chi phí vận chuyển nhanh (express) chỉ được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này trong trường hợp được chấp thuận riêng bằng văn bản.
 
Chi phí của công việc thay đổi, làm thêm, hoàn thiện hơn hay bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này.
 
Chi phí cho viêc sửa chữa tạm thời trước đó sẽ do Người bảo hiểm chịu nếu việc sửa đó là một phần của công việc sửa chữa cuối cùng và không làm tăng thêm tổng chi phí sửa chữa.

Người bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường sau khi đã  có đủ các hoá đơn, chứng từ cần thiết để chứng tỏ hợp lệ rằng việc sửa chữa đã  được tiến hành hay việc thay thế đã  được thực hiện, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666