Giấy yêu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
 BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
FIRE AND EXPLOSION COMPULSORY INSURANCE
GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM
PROPOSAL FORM
 
Kính gửi          : Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex
To                    : Petrolimex Insurance Corporation
 
 
Người đề nghị : ………………………………………………………………………
The Proposer: …………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
Address: ………………………………………………………………………………
Ngành nghề kinh doanh:  ………………………………………………………………
Proposer’s Business: …………………………………………………………………
Địa điểm được bảo hiểm:…………………………………………………………
Risk Address………………………………………………………………………………
Tổng số tiền bảo hiểm: ………………………………………………………………
(Theo danh mục đính kèm)
Total Sum Insured: ……………………………………………………………………………
(Specification attached)
Rủi ro bảo hiểm bắt buộc: ……………………………………………………
The compulsory contigencies:……………………………………………….
Rủi ro bảo hiểm tự nguyện: .......................................................................................................
The optional contingencies : .....................................................................................................
Thời hạn Bảo hiểm: Từ............................. đến............................  (Gồm cả hai ngày)
Period of Cover : From............................. To ............................. (both days inclusive)
Ngày                                                                                     Người yêu cầu bảo hiểm
Dated                                                                                            (Proposer)       
 
 
Giấy yêu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Loading...
Hotline: 0932 377 138