Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

 Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

 
 
1.   Khái niệm
Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.
 
2.   Bộ hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực

Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp sẽ mất hiệu lực trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.
 
3.   Thay đổi và di chuyển

Bảo hiểm theo Phần I của Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào nếu sau khi hiệu lực bảo hiểm bắt đầu, tài sản ấy có bất kỳ sự thay đổi nào do:
3.1. di chuyển khỏi khu vực được bảo hiểm hoặc
3.2. bằng cách đó mà rủi ro tài sản bị huỷ hoại hoặc hư hại tăng lên hoặc
3.3. bằng cách đó mà quyền lợi của Người được bảo hiểm chấm dứt, trừ khi do yêu cầu của Luật pháp và trừ trường hợp được PJICO chấp nhận bằng văn bản.

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

 
4.   Cam kết

Bất kỳ cam kết nào được đưa ra hoặc có thể được đưa ra đối với Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp cũng sẽ có hiệu lực và tiếp tục giữ hiệu lực suốt trong thời hạn bảo hiểm kể từ thời gian cam kết được đưa ra. Việc vi phạm bất kỳ cam kết nào làm tăng thêm nguy cơ rủi ro sẽ là trở ngại đối với việc khiếu nại đòi bồi thường.
 
5.   Các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để đề phòng tổn thất và bằng chi phí của mình, thực hiện những đề nghị của PJICO trong việc ngăn ngừa tổn thất và  tuân theo các quy chế và những nội quy an toàn của nhà chế tạo.
 
6.   Quyền kiểm tra

Những người đại diện của PJICO vào bất cứ thời gian hợp lý nào cũng có quyền kiểm tra và xem xét những nguy cơ rủi ro tại cơ sở của Người được bảo hiểm và Người được bảo hiểm sẽ phải cung cấp cho PJICO tất cả những chi tiết và thông tin cần thiết cho việc đánh giá rủi ro trên. Tuy nhiên việc kiểm tra/ xem xét nói trên không phải là lý do ràng buộc trách nhiệm của PJICO và cũng sẽ không phải là lý do để cho rằng Người được bảo hiểm đã thực hiện đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn sản xuất kinh doanh của họ.
 
7.   Thủ tục khiếu nại

7.1. Khi xảy ra bất cứ thiệt hại nào có thể dẫn đến khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,  Người  được bảo hiểm phải:
-  Ngay lập tức thông báo cho PJICO bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản về tính chất và mức độ của tổn thất.

- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi thẩm quyền của mình nhằm hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu.

- Giữ nguyên những phần tài sản bị tổn thất để người đại diện hay giám định viên của PJICO tiến hành kiểm tra.

- Cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ theo yêu cầu của PJICO.
- Ngay lập tức thông báo cho Cơ quan Công an biết trong trường hợp tài sản bị tổn thất  do trộm cắp hoặc những hành động ác ý gây ra.

Sau khi nhận được thông báo của Người được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp, đại diện của PJICO sẽ có điều kiện điều tra tổn thất trước khi việc sửa chữa, hoặc việc thay đổi được tiến hành. Nếu trong khoảng thời gian được coi là quá đủ với hoàn cảnh lúc bấy giờ, đại diện của PJICO vẫn không thực hiện việc điều tra thì Người được bảo hiểm có quyền thực hiện việc sửa chữa hoặc thay thế những tài sản được bảo hiểm,

7.2. Người được bảo hiểm không được từ bỏ bất kỳ tài sản được bảo hiểm bị tổn thất cho PJICO dù đã chuyển quyền sở hữu cho PJICO hay không,
7.3. PJICO có quyền từ chối trách nhiệm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp nếu như những điều khoản của điều kiện này không được Người được bảo hiểm chấp hành nghiêm chỉnh.

7.4. Gian lận

Nếu khiếu nại gian lận về bất kỳ phương diện nào hoặc nếu Người được bảo hiểm hay người đại diện cho họ sử dụng các phương tiện gian lận nhằm trục lợi từ Bộ hợp đồng bảo hiểm này hoặc nếu tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do hành động có chủ ý hoặc với sự đồng lõa của Người được bảo hiểm thì tất cả mọi quyền lợi theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực.
 
8.   Bồi thường

8.1. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được bản báo cáo cuối cùng của chuyên gia tính toán tổn thất hay những bằng chứng xác thực về tổn thất, PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất đã được xác định.

8.2. Một khi trách nhiệm đã được chấp nhận thì trong khi chờ xác định số tiền bồi thường thực tế, PJICO có thể tạm ứng tiền bồi thường nhưng không vượt quá số tiền tối thiểu có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

8.3. PJICO có quyền thu hồi số tiền bồi thường tạm ứng nếu:

-      Có bất kỳ nghi vấn nào về quyền của Người được bảo hiểm được nhận bồi thường bảo hiểm (chừng nào PJICO chưa nhận được những chứng cứ xác thực cần thiết chứng minh tổn thất).
-      Liên quan đến tổn thất này, một cuộc điều tra của cơ quan công an hay một cuộc điều tra theo luật hình sự được bắt đầu tiến hành trong khi chờ đợi hoàn tất các cuộc điều tra đó.
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666