Điều khoản 30 ngày thông báo hủy bỏ hợp đồng

Điều khoản 30 ngày thông báo hủy bỏ hợp đồng


 
Bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản có thể bị huỷ bỏ vào bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được Bảo hiểm tài sản trước khi tổn thất hoặc thiệt hại, trong trường hợp đó PJICO có quyền tính phí bảo hiểm ngắn hạn đối với thời gian Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản/ hợp đồng bảo hiểm tài sản đã có hiệu lực.


Điều khoản 30 ngày thông báo hủy bỏ hợp đồng

Điều khoản 30 ngày thông báo hủy bỏ hợp đồng

Bộ Hợp đồng bảo hiểm này cũng có thể bị huỷ bỏ bất cứ lúc nào tuỳ lựa chọn của PJICO với điều kiện thông báo cho Người được bảo hiểm trước 30 ngày, trong trường hợp này PJICO có trách nhiệm trả lại một phần phí bảo hiểm tỷ lệ theo quy định của pháp luật hoặc quy chế trong nước đang có hiệu lực về điều khoản này cho phần thời gian kể từ khi huỷ bỏ Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản/ hợp đồng bảo hiểm tài sản này cho đến hết thời hạn đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản/ hợp đồng bảo hiểm tài sản trừ đi khoản giảm phí bảo hiểm dài hạn.
 
Trên cơ sở những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm này hoặc các sửa đổi bổ sung khác kèm theo bộ hợp đồng bảo hiểm này (những điều kiện, điều khoản và  điểm loại trừ này do tính chất của chúng được coi là những điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này),

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng nếu sau khi Người được bảo hiểm đã thực hiện thanh toán phí theo đúng thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm

(GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ phí mà bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào bị mất mát, phá huỷ hay hư hại về vật chất một cách bất ngờ do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ cụ thể dưới đây gây ra vào bất kỳ thời gian nào trước 4 giờ chiều ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm hoặc trong bất kỳ thời hạn nào tiếp theo mà Người được bảo hiểm đã nộp phí và PJICO đã chấp nhận khoản phí bảo hiểm đó để gia hạn tiếp cho bộ Hợp đồng bảo hiểm này


PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:
  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản/ hợp đồng bảo hiểm tài sản.
  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản/ hợp đồng bảo hiểm tài sản.
hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 
 
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666