Những câu hỏi về bảo hiểm y tế

Những câu hỏi về bảo hiểm y tế
 

+ Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật BHYT (Khoản 1, Điều 2, Luật BHYT). Luật BHYT không áp dụng đối với BHYT mang tính kinh doanh (Khoản 3, Điều 1, Luật BHYT).


Những câu hỏi về bảo hiểm y tế

+ Bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào ?

Bảo hiểm y tế được thực hiện theo 5 nguyên tắc (Điều 3, Luật BHYT):

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

2. Mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công,

tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính.

3. Mức hưởng BHYT theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT do quỹ BHYT và người tham gia BHYT
cùng chi trả.

5. Quỹ BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.
+ Hiện nay có mấy loại hình bảo hiểm y tế đang được thực hiện?

Từ nay đến hết 31/12/2013 các đối tượng khi chưa có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT thì được tự nguyện BHYT. Như vậy, từ nay đến hết năm 2013 sẽ có 2 loại hình BHYT (Khoản 3 Điều 50 Luật BHYT):

1. BHYT đối với người có trách nhiệm tham gia BHYT.

2. BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT.

Từ ngày 01/01/2014 toàn dân có trách nhiệm tham gia BHYT. Như vậy, chỉ còn BHYT đối với người có trách nhiệm tham gia BHYT.

+ Luật BHYT được áp dụng đối với đối tượng nào?

Luật BHYT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT (Khoản 2 Điều 1 Luật BHYT).

+ Trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về BHYT được quy định thế nào?

Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ sau (Điều 6, Luật BHYT):

1. Xây dựng chính sách, pháp luật về BHYT, tổ chức hệ thống y tế, tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế, nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân dựa trên BHYT toàn dân;

2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT;

3. Ban hành danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và các quy định chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

4. Xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ BHYT;

5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT;

6. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT;

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT; 8. Theo dõi, đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực BHYT;

9. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về BHYT.
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666