​Bảo hiểm công trình xây dựng là gì

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì
 

Bảo hiểm công trình xây dựng là một loại hình bảo hiểm mà đối tượng áp dụng là các công trình xây dựng.Rủi ro được bồi thường khi công trình xảy ra tổn thất vật chất trong quá trình xây dựng và được bồi thường cho người thứ 3 tức là người không thuộc công trình cũng như chủ đầu tư.
Các đối tượng cụ thể cần mua bảo hiểm công trình xây dựng:

1. Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).

2. Nhà thầu tư vấn.

3. Nhà thầu thi công xây dựng.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Các sản phẩm bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng bao gồm:
 1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng.
   
 2. Bảo hiểm công trình xây dựng.  
   
 3. Bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công.
   
 4. Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động.
   
 5. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.
   
Các trường hợp sẽ bị loại trừ bảo hiểm:

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

1. Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

2. Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

3.  Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

4.  Tổn thất mang tính thảm họa;

5.  Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Cách tính chi phí bảo hiểm công trình xây dựng:

1.   Với các công trình thuộc nhóm có mức rủi ro cao như: Cầu, cảng, đê đập, thuỷ điện,…thì mức đóng bảo hiểm khá cao khoảng 0.3%- 0.5%.

2.   Với các công trình thuộc nhóm có mức rủi ro không cao như: đường, sàn nền, hạ tầng kỹ thuật,…thì mức đóng bảo hiểm rơi vào khoảng 0.15% - 0.2%.
 
 
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666