Bảo hiểm công trình xây dựng tại tphcm

Bảo hiểm công trình xây dựng tại tphcm
 

Gần đây liên tục có những vụ tai nạn tại các công trình xây dựng gây thiệt hại cho chủ đầu tư và gây nguy hiểm cho người lao động.
Theo quy định của luật
bảo hiểm công trình xây dựng thì các đối tượng, nhóm công trình sau phải mua bảo hiểm công trình xây dựng bắt buộc:

*Các công trình có ảnh hưởng đến cộng đồng, môi trường.

Theo như trong nghị định thì chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình (trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước) như: Các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật...); các công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công phức tạp...

Nghị định cũng nêu rõ, nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên; nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.


Bảo hiểm công trình xây dựng tại tphcm

Về phạm vi bảo hiểm, Nghị định quy định, đối với
bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất như: Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý; tổn thất không mang tính ngẫu nhiên; tổn thất không lượng hóa được bằng tiền; tổn thất mang tính thảm họa…

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định. Còn đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

*Nếu xảy ra tai nạn trong quá trình thi công xây dựng thì bồi thường 100tr/người/vụ.

Nghị định cũng nêu rõ, đối
với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.
Riêng đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, Nghị định nêu rõ, số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

*Các doanh nghiệp cần phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trình.

Không chỉ
mua bảo hiểm rủi ro cho công trình xây dựng, các chủ đầu tư cần phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trình.Trong trường hợp không mua bảo hiểm cho người lao động mà vần tiếp tục thi công khi xảy ra tai nạn hoặc bị phát hiện các chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm theo luật bảo hiểm công trình xây dựng, có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu xảy ra sự cố, tai nạn, thiệt hại lớn.
Loading...
Hotline: 0932 377 138