Luật bảo hiểm công trình xây dựng

Luật bảo hiểm công trình xây dựng


Các quy tắc bảo hiểm, luật bảo hiểm áp dụng cho các đối tượng sau với điều kiện các đối tượng bảo hiểm được đề cập đến, hoặc nằm trong danh sách bảo hiểm thuộc hợp đồng bảo hiểm:
 
 1. Các công trình xây dựng bao gồm: công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác.
   
 2. Trang thiết bị xây dựng phục  vụ quá trình xây dựng.
   
 3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng.
   
 4. Phần công việc lắp đặt phục vụ hoặc cấu thành một bộ phận của quá trính xây dựng.
   
 5. Trách nhiệm đối với  người thứ ba.


  Luật bảo hiểm công trình xây dựng

   
Phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng;

b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn;

c) Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh..

Đối với
bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất quy định.

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, trừ các tổn thất quy định.


Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.


Về mức phí bảo hiểm xây dựng thì không được quy định một cách xác định tức là phí bảo hiểm sẽ giao động và phụ thuộc và giá thầu công trình xây dựng nhân với tỷ lệ 0.05-0.07% + 10% Thuế giá trị gia tăng.
Ví dụ: Nhà thầu A trúng thầu công trình giá 50 tỷ (số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm chưa được tính trong hợp đồng thầu dự án) thì phí bảo hiểm sẽ giao động từ 27,5 triệu đến 38.5 triệu.
Loading...
Hotline: 0932 377 138