​Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng giá rẻ tại tphcm

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng giá rẻ tại tphcm


Nhà xưởng được liệt kê trong phụ lục II tại nghị định số 79/2014/NĐ-CP về các đối tượng, nhóm đối tượng có nguy cơ cháy nổ cao. Các nhà xưởng thường chứa hàng hoá, máy móc nên rất dễ xảy ra sự cố cháy nổ, cần thực hiện đúng quy định phòng cháy chữa cháy, tham gia các loại bảo hiểm cháy nổ để có thể giảm thiểu tối đa hiệt hại khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng giá rẻ tại tphcm


Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng áp dụng cho các đối tượng:

+) Công trình, kiến trúc nhà xưởng hoặc thuộc phạm vi nhà xưởng.

+) Máy móc, thiết bị thuộc phạm vi đăng kí trong hợp đồng bảo hiểm.

+) Các hàng hoá và tài sản khác được quy định trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng.

Khi xảy ra sự cố cháy nổ các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải đền bù một cách nha chóng và thoả đáng như trong điểu khoản hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng

Các doanh nghiệp sẽ phải bồi thường trong khoảng thời gian được yêu cầu bồi thường cụ  thể như sau:

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.


Hình thức bồi thường:

 
1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:
 
a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
 
b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;
 
c) Trả tiền bồi thường.
 
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
 
3. Trong trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.


Số tiền bảo hiểm nhà xưởng:

1. Số tiền bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
 
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
 
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.

 
Loading...
Hotline: 0932 377 138