Giá bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng 2016

Giá bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng 2016


Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là bảo hiểm bắt buộc đối với các nhà xưởng của các công ty, doanh nghiệp,…Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng bao gồm bảo hiểm công trình nhà xưởng, máy móc, hàng hoá,..

Giá bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng 2016

Đối với các nhóm nhà xưởng thì đã có biểu phí riêng của Bộ tài chính:

 
Mã hiệu Loại tài sản Phí cơ bản năm
01104   Xưởng cưa 6.4
01106   Xưởng làm rổ, sọt 5.8
01107   Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy 5.5
01108   Xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng 5.5
01109   Xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng có nhồi, lót (không sử dụng bọt nhựa  hoặc cao su xốp) 5.0
01110   Xưởng sản xuất bút chì gỗ 4.7
01111   Xưởng chế biến đồ gỗ khác 4.7

Phí bảo hiểm = phí cơ bản * số tiền bào hiểm (chưa tính thuế GTGT 10%)

Số tiền bảo hiểm:

 
1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này.
 
2. Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa theo thoả thuận của doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Cụ thể như sau:
 
a) Giá trị trung bình là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về giá trị trung bình của tài sản trong thời hạn bảo hiểm.
 
b) Giá trị tối đa là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản có thể đạt vào một thời điểm nào đó trong thời hạn bảo hiểm. Tùy theo thỏa thuận, đầu mỗi tháng hoặc quý, bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản được bảo hiểm trong tháng hoặc quý trước đó.
 
3. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.
Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Huỷ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng;

1. Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực một phần đối với một hoặc một số hạng mục tài sản:

a) Bị tháo dỡ hoặc di chuyển ra ngoài khu vực hoặc địa điểm đã được quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

b) Không còn thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng hợp pháp của bên mua bảo hiểm.

2. Hợp đồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ toàn bộ trong các trường hợp sau:

a) Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng nếu trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết trước mười lăm (15) ngày. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo huỷ bỏ, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có ý kiến thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được huỷ bỏ, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 80% số phí bảo hiểm tương ứng với thời gian huỷ bỏ.

b) Doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Loading...
Hotline: 0932 377 138