Bảo hiểm nhà xưởng giá rẻ 2016

Bảo hiểm nhà xưởng giá rẻ 2016
 

Các công ty doanh nghiệp đa số đều có các nhà xưởng, nhà kho để có thể điều hành sản xuất, lưu trữ hàng hoá. Các nhà xưởng chứa các máy móc, hàng hoá rất dễ xảy ra cháy nổ.

Bạn muốn bảo vệ các tài sản nhà xưởng, muốn hạn chế các thiệt hại khi xảy ra sự cố cháy nổ, bạn cần mua bảo hiểm cháy nổ dàh cho nhà xưởng.

Bảo hiểm nhà xưởng giá rẻ 2016


Bảo hiểm nhà xưởng áp dụng cho các đối tượng sau:

+) Các công trình nhà xưởng.

+) Máy móc, trang thiết bị nàh xưởng.

+) Các hàng hoá, tài sản thuộc phạm vi nhà xưởng.

Số tiền bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng:

+) Số tiền bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng được tính bằng giá trị thành tiền theo giá thị trường của tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng.

+) Trong trường hợp không thể tính được giá trị tài sản thì số tiền bảo hiểm sẽ được thương lượng giữa bên mua bảo hiểm và bên doanh nghiệp bảo hiểm.


Phí bảo hiểm cơ bản nhà xưởng là mức phí cơ bản theo năm đối với từng loại tài sản theo biểu phí của Bộ tài chính, phí cơ bản theo năm dùng để tính phí bảo hiểm cho từng loại tài sản riêng.

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm * phí cơ bản ( chưa tính thuế GTGT 10%)

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.


Huỷ bỏ bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng:
 
1. Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực một phần đối với một hoặc một số hạng mục tài sản:
 
a) Bị tháo dỡ hoặc di chuyển ra ngoài khu vực hoặc địa điểm đã được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm.
 
b) Không còn thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
 
2. Hợp đồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ toàn bộ trong các trường hợp sau:
 
a) Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng nếu trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết trước mười lăm (15) ngày. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo huỷ bỏ, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có ý kiến thì Hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được huỷ bỏ, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 80% số phí bảo hiểm tương ứng với thời gian huỷ bỏ.
 
b) Doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Hình thức
bồi thường với nhà xưởng xảy ra sự kiện bảo hiểm:
 
1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:
 
a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
 
b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;
 
c) Trả tiền bồi thường.
 
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
 
3. Trong trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666