Bảo hiểm cháy nổ xưởng gỗ

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng gỗ


Ngày 08 tháng 11 năm 2006 chính phủ đưa ra hàng loạt nghị định về việc bắt buộc các doanh nghiệp, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy nổ.Theo một số điều đặt ra trong nghị định, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ phải thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.Cụ thể như sau: 
Cơ quan tổ chức, cơ sở, cá nhân thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy  nổ từ các cơ quan tôt chức được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ theo quy định. 
Nhà nước khuyến khích các đối tượng trên tham gia bảo hiểm cháy nổ một cách tự nguyện vì việc tham gia bảo hiểm là quyền và nghĩa vụ để bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp, cơ sở thuộc đối tượng có nguy cơ cháy nổ cao.

Bảo hiểm cháy nổ xưởng gỗ


Bên mua bảo hiểm có những quyền sau đây :
 •             Lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy nổ .
 •             Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. 
•             Yêu cầu doanh nghiệp phải bồi thường nhanh chóng và đúng theo các điều luật trong hợp đồng. 
•             Thảo thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về các nội dung phải tuân theo quy định Pháp luật.
Một số
trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc : 
                1.     Thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy theo đúng luật phòng cháy chữa cháy. 
                2.     Thông báo các rủi ro cháy nổ cho bên doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.  
                3.     Thực hiện đúng điều luật trong hợp đồng. 
                4.     Hợp tác một cách nghiêm chỉnh, trung thực khi cần hợp tác với các cơ quan thẩm định.
               
Số tiền bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng gỗ:
                1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ chung cư tại thời điểm tham gia bảo hiểm.                 
                2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm chung cư do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
                a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
                b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.
 

.
Loading...
Hotline: 0932 377 138