Quy định mua bảo hiểm công trình xây dựng

Quy định mua bảo hiểm công trình xây dựng
 

*Quy định mua bảo hiểm công trình xây dựng áp dụng cho các đối tượng:

Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong hợp đồng bảo hiểm:

1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;

2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

4. Phần công việc lắp đặt phục vụ hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;

5. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

6. Trách nhiệm đối với người thứ ba.

 
Quy định mua bảo hiểm công trình xây dựng
 


*Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm

Trong Quy định bảo hiểm này,
bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm được hiểu như sau:

1. Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm.

2. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.
*
Thời hạn của bảo hiểm công trình xây dựng:

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường, cho dù thời hạn bắt đầu bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm có thể khác.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong hợp đồng. Mọi trường hợp kéo dài
thời hạn bảo hiểm đều phải được doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.

Các điểm loại trừ bảo hiểm trong quy định mua bảo hiểm công trình xây dựng:

+Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài.

+Hành động khủng bố.

+ Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ.

+Hành động cố ý hay sơ suất lặp đi lặp lại của người được bảo hiểm;

+Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần;

 +Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

Để có thể nắm rõ được các quy định mua bảo hiểm công trình xây dựng khách hàng có thể tham khảo các bài viết
tại đây hoặc  có nhu cầu mua bảo hiểm hay tư vẫn thì khách hàng hãy liên hệ tại đây.
 
 

 
Loading...
Hotline: 0932 377 138