Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô - bảo hiểm cháy nổ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô - bảo hiểm cháy nổ
 

Các chủ xe ô tô tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Bởi có tính bắt buộc do Bộ tài chính quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC quy định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ xe ô tô.

Các chủ xe không tham gia bảo hiểm sẽ bị xử phạt theo quy định thường sẽ xử phạt hành chính và tạm giữ  xe ô tô trong thời gian quy định tùy mức độ vi phạm.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô - bảo hiểm cháy nổ
 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô - bảo hiểm cháy nổ

 
 

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô:

 
  1. +Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận bảo hiểm) là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự duy nhất giữa chủ xe ô tô và doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe ô tô được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe ô tô bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

     
  2. +Doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe ô tô khi chủ xe ô tô đã thanh toán phí bảo hiểm hoặc cam kết thanh toán phí bảo hiểm theo quy định.
 

Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô và hình thức đóng phí:


                +Phí bảo hiểm là Khoản tiền mà chủ xe ô tô phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô.

                +Đối với các xe ô tô được phép mua bảo hiểm có thời hạn dưới 01 năm, mức phí bảo hiểm sẽ được tính dựa trên mức phí bảo hiểm được quy định trong biêu phí do Bộ tài chính ban hành.

                Cách tính:  Phí phải đóng= (tỷ lệ phí cơ bản năm/365) * Thời hạn bảo hiểm.

Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống thì phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe ô tô/(chia) cho 12 tháng.

Thanh toán phí bảo hiểm phải được xác nhận bằng một trong các hình thức sau: Biên lai thu phí bảo hiểm; hóa đơn thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm; xác nhận thanh toán phí bảo hiểm của chủ xe ô tô trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (đối với trường hợp chủ xe ô tô đã thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ); các hình thức chứng từ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chủ xe ô tô không thanh toán đủ phí bảo hiểm quy định tại Khoản 3 Điều này, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày chủ xe ô tô phải thanh toán phí bảo hiểm. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe ô tô về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và hoàn lại cho chủ xe ô tô phần phí bảo hiểm đã thanh toán thừa (nếu có) hoặc yêu cầu chủ xe ô tô thanh toán đủ phí bảo hiểm đến thời Điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trước khi hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt.

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt.


Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô tiếp tục có hiệu lực kể từ thời Điểm chủ xe thanh toán đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản.

 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666