Bảo hiểm trách nhiệm dân bắt buộc sự xe cơ giới mua ở đâu

Bảo hiểm trách nhiệm dân bắt buộc sự xe cơ giới mua ở đâu
 

Ngày 16 tháng 02 năm 2016 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 22/2016/TT-BTC về các quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới.

 

1.Nguyên tắc tham gia bảo hiểm
 

-Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
-Chủ xe cơ giới không được đồng thời tham gia hai hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trở lên cho cùng một xe cơ giới.
 
-Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có thể thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.
 
-Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chủ động bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới các hình thức sau:
 
+Trực tiếp.
 
+Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.
 
+Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 
-Trường hợp bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thông qua đại lý bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
-Doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm khác trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đó chấp thuận bằng văn bản và doanh nghiệp bảo hiểm phải đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo đúng quy định.

2.Phí bảo hiểm

 
- Phí bảo hiểm là Khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.
 
- Đối với các xe cơ giới được phép mua bảo hiểm có thời hạn dưới 01 năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này, mức phí bảo hiểm sẽ được tính dựa trên mức phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục 5 ban hành theo Thông tư này và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:
 
+Phí bảo hiểm phải nộp = (Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới / 365 ngày) x Thời hạn được bảo hiểm (ngày)
-Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống thì phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.

3.Loại trừ bảo hiểm

 
Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:
 
- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
 
- Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
 
- Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
 
- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
 
- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
 
- Chiến tranh, khủng bố, động đất.
 
 
- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.


 

4.Lưu ý khi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới
 

- Cần tìm hiểu và nắ rõ các thông tin về bảo hiểm cũng như doanh nghiệp bảo hiểm.


- Kiểm tra hợp đồng bảo hiểm và các điều khoản hợp đồng bảo hiểm trước khi kí kết và đóng phí.


- Tham khảo biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới của Bộ tài chình và của doanh nghiệp bảo hiểm (Báo giá)
Loading...
Hotline: 0932 377 138