Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và quy định bảo hiểm mới 2016

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và quy định bảo hiểm mới 2016


Bảo hiểm cháy nổ luôn là giải pháp để giảm thiểu tổn thất khi xảy ra cháy nổ.Các quy định của bảo hiểm cũng luôn thay đổi để có thể phù hợp với các đối tượng, phù hợp với sự tiến bộ, phát triển của xã hội, của nền kinh tế.

Mốt số điều khoản mới của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

1.Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì?
 

-Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

+Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.

+Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và quy định bảo hiểm mới 2016

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và quy định bảo hiểm mới 2016

 

2.Các tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc gồmnhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác mà giá trị của nó tính được thành tiền.

3.Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có nghĩa vụ đền bù thiệt hại trong các trường hợp sau:

-Thiên tai như động đất, núi lửa,..

-Tài sản  chịu tác động  của một quá trình xử lý nhiệt.

-Sét đánh gây cháy nổ.

-Chiến tranh, bom đạn.

-Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy,nổ.

-Xảy ra cháy nổ do  máy móc, các thiết bị điện bị đoản mạch, quá tải.

-Các loại chất nổ trừ khi được xác nhận trong bảo hiểm.

Thiệt hại do bên thứ ba gây ra.

-Những thiệt hại đối với phần mềm, chương trình máy tính.

4.Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 

*Nghĩa vụ của các cơ sở nằm trong nhóm phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

1.     Tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo đúng quy định.

2.     Đóng phí
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đúng hạn, đúng quy định.

3.     Hợp tác với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

4.     Thực hiện đúng các quy định được quy định trong hợp đồng
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

5.Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 
 

- Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doaanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy, nổ.
 
- Hợp đồng 
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:
 
+ Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;
 
+ Đối tượng bảo hiểm;
 
+ Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 
+ Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy, nổ;
 
+ Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;
 
+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 
+ Thời hạn bảo hiểm;

 
Loading...
Hotline: 0932 377 138