​Bảo hiểm PJICO – Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới của Chính phủ

Bảo hiểm PJICO – Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới của Chính phủ

Mới đây hàng loạt các nghị định, quyết định của Chính phủ về quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã được thay đổi và bổ sung để phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội:

1.Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản gồm:
- Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo.
- Máy móc, thiết bị.
- Các loại hàng hóa, vật tư, tài sản khác.
Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.
Đối với tài sản là trang thiết bị, vật kiến trúc gắn liền với trụ sở, kho tàng thuộc đối tượng phải tham gia
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc gắn liền với công trình, nằm trong giá trị công trình thì chỉ thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho giá trị công trình đó.
Đối với các tài sản, thiết bị, hàng hóa nằm trong công trình nhưng không nằm trong giá trị công trình, có theo dõi danh mục trên sổ sách kế toán, hạch toán được giá trị tài sản, hàng hóa thì có thể mua
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc riêng cho giá trị công trình và tài sản, hàng hóa hoặc gộp chung tùy theo thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để đảm bảo tiết kiệm phí và phù hợp với thực tế.

Bảo hiểm PJICO – Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới của Chính phủ

Bảo hiểm PJICO – Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới của Chính phủ

2.Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

Số tiền bảo hiểm là giá trị thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trong trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được tính theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và đơn vị mua bảo hiểm thỏa thuận hoặc là giá trị tính thành tiền theo khai báo của đơn vị mua bảo hiểm (đối với trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa). Giá trị thay thế mới tài sản được hiểu là việc thay thế một tài sản mới tương tự cùng loại, không có chất lượng tốt hơn tài sản tham gia bảo hiểm.

3.Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

- Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy nổ.

- Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:

+ Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;
+ Đối tượng bảo hiểm;
+ Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
+ Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy nổ;
+ Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;
+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
+ Thời hạn bảo hiểm;
+ Mức phí, phương thức đóng bảo hiểm;
+ Cơ quan thẩm định thiệt hại khi cần;
+ Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
+ Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm;
+ Các quy định giải quyết tranh chấp;
+ Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
+ Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.
Loading...
Hotline: 0932 377 138