Tổng hợp thay đổi bảo hiểm cháy nổ băt buộc 2016

Tổng hợp thay đổi bảo hiểm cháy nổ băt buộc 2016
 

Đã có rất nhiều sự thay đổi về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cháy nổ bắt buộc trong những năm gần đây.

Sau đây chúng ta sẽ cập nhật lại một số thay đổi:

1. Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam, kể từ khi có nguy hiểm cháy, nổ.
 
- Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm cháy nổ trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.


 
Tổng hợp thay đổi bảo hiểm cháy nổ băt buộc 2016

 Tổng hợp thay đổi bảo hiểm cháy nổ băt buộc 2016

 

2. Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
-Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc gồm: nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác mà giá trị của nó tính được thành tiền.

3. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu

 
-Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do các bên thoả thuận.

4. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
- Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy nổ.
 

- Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:

 
+ Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;
 
+ Đối tượng bảo hiểm;
 
+ Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 
+ Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy nổ;
 
+ Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;
 
+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 
+ Thời hạn bảo hiểm;
 
+ Mức phí, phương thức đóng bảo hiểm;
 
+ Cơ quan thẩm định thiệt hại khi cần;
 
+ Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
 
+ Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm;
 
+ Các quy định giải quyết tranh chấp;
 
+ Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
 
+ Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

5.Thẩm định thiệt hại khi cháy, nổ xảy ra
 

-Khi có thiệt hại do cháy, nổ xảy ra doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cùng phối hợp xác định thiệt hại. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thống nhất được giá trị thiệt hại thì một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền mời cơ quan, tổ chức có chức năng đánh giá tài sản, thẩm định thiệt hại.

6. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 
-Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra:
 
+ Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
 
+Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
 
+ Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 
+ Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 
+ Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 
+ Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 
+ Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bảo hiểm.
 
+ Những thiệt hại do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.
 
+ Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hoá đó được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm theo quy định.
 
+ Tiền, kim loại quý, đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu thiết kế, trừ khi những hạng mục này được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
+ Chất nổ, trừ khi được xác nhận là được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
+ Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá trách nhiệm bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải.
 
+ Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba.
 
+ Những thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
 
+ Những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
 
+ Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận.
 
-Đối với những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nêu trên, nếu bên mua bảo hiểm có nhu cầu bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm thì các bên vẫn có thể giao kết hợp đồng bảo hiểm bổ sung cho những sự kiện đó.
Loading...
Hotline: 0932 377 138