​Bảo hiểm công trình xây dựng bắt buộc nhà chung cư

Bảo hiểm công trình xây dựng bắt buộc nhà chung cư

1.Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư

Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong hợp đồng bảo hiểm:
- Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
- Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
- Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
- Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
- Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;
- Trách nhiệm đối với người thứ ba.


Bảo hiểm công trình xây dựng bắt buộc nhà chung cư

Bảo hiểm công trình xây dựng bắt buộc nhà chung cư

2. Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư

Thoả thuận bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư và doanh nghiệp bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm Quy tắc bảo hiểm này, Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các điều khoản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

3. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:
- Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;
- Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;
- Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;
- Tổn thất mang tính thảm họa;
- Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

4. Số tiền bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư tối thiểu

- Đối với bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư trong thời gian xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.
- Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138