Bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà chung cư

Bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà chung cư


Hiện nay có rất nhiều công trình xây dựng nhà chung cư không tham gia bảo hiểm công trình xây dựng, không đạt tiêu chuẩn an toàn xây dựng vẫn được cấp phép xây dựng. Trước tính hình đó Chính phủ đã đưa ra các Thông tư, Nghị định ban hành quy định thực hiện bỏa hiểm công trình xây dựng.

Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nhà chung cư giá rẻ, nhà ở xã hội thì cần được quan tâm và thắt chặt quản lí. Sau đây là những quy định về thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư.


Bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà chung cư

Bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà chung cư

1.Các đối tượng áp dụng của bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư


-Chủ đầu tư, nhà thầu chung cư, nhà ở xã hội.

-Nhà tư vấn.

-Nhà thầu thi công công trình.

-Và trong đó có bên bảo hiểm tức công ty bảo hiểm PJICO chúng tôi.

-Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có lien quan đến bảo hiểm công trình xây dựng bắt buộc.

2.Nguyên tắc tham gia bảo hiểm công trình xây dựng


Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo trách nhiệm, mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định sau:


+ Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng;

+ Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn;

+ Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

- Ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo trách nhiệm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm với trách nhiệm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cao hơn trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với các quy định của pháp luật. Chi phí mua bảo hiểm phát sinh thêm (nếu có) thực hiện theo quy định

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

3. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm công trình xây dựng nhà chung cư


Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

- Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

- Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

- Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

- Tổn thất mang tính thảm họa;

- Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm công trình xây dựng không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666