Quy định bảo hiểm công trình xây dựng 2017

Quy định bảo hiểm công trình xây dựng 2017

1. Đối tượng của bảo hiểm công trình xây dựng


-Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).


-Nhà thầu tư vấn.


- Nhà thầu thi công xây dựng.

Quy định bảo hiểm công trình xây dựng 2017
Quy định bảo hiểm công trình xây dựng 2017


-Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm.


- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.


2.Đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm xây dựng:


+) Các công trình dân có cấp công trình cấp III trở lên như: Nhà chung cư, nhà ở tập thể, ký túc xá, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên, công trình thể thao. Công trình y tế, công trình giáo dục,…


+) Các công trình công nghiệp cấp III trở lên: Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công trình luyện kin và cơ khí, công trình dầu khí năng lượng, công trình hoá chất,…


+) Các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II trở lên: Công trình cấp nước, công trình thoát nước, công trình thông tin truyền thông,…


+) Các công trình giao thông cấp I trở lên: Công trình đường bộ, công trình cầu, công trình đường sắt, công trình hầm,…


+) Công trình nông nghiệp và phát triền nông thôn cấp II trở lên: Công trình thuỷ lợi, công trình đê điều,...


3.Thời hạn bảo hiểm xây dựng:


Thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.


-Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.


-Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.


Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:


a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;


b) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;


c) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;


d) Tổn thất mang tính thảm họa;


đ) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138