Bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy công nghiệp

Bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy công nghiệp

1.Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy công nghiệp

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:


a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;


b) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;


c) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;


d) Tổn thất mang tính thảm họa;


đ) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.


Bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy công nghiệp


2.Cách tính phí bảo hiểm công trình xây dựng

Phí bảo hiểm = mức phí * số tiền bảo hiểm (chưa tính thuế GTGT 10%).


Biểu phí bảo hiểm rủi ro xây dựng và lắp đặt được quy định rất rõ tại Phụ lục I Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC.
Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ  khi các hạng mục được bảo hiểm  có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường, cho dù thời hạn bắt đầu bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm có thể khác. Hợp đồng bảo hiểm sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới sau khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần vận hành chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời điểm nào xảy ra trước, nhưng sẽ không quá 4 tuần kể từ ngày bắt đầu chạy thử (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản). Trong trường hợp một bộ phận của xưởng máy hay một số cỗ máy đã được chạy thử hoặc vận hành hay bàn giao thì trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với phần đó hoặc bộ phận máy móc đó sẽ chấm dứt, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các bộ phận còn lại.


Đối với các hạng mục cũ sử dụng lại, hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay trước khi các hạng mục đó được chạy thử.


Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm lắp đặt chỉ thực sự có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

3.Thời hạn bảo hiểm công trình xây dựng

- Thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.


-. Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.


- Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138