Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho vật liệu

 Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho vật liệu

1.Quyền của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
- Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
 
- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
 
- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
 
- Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.
 
- Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.
 
- Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

2.  Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
- Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy, nổ.
 
- Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:
 
+ Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;
 
+ Đối tượng bảo hiểm;
 
+ Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 
+ Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy, nổ;
 
+ Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;
 
+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 
+ Thời hạn bảo hiểm;
 
+ Mức phí, phương thức đóng bảo hiểm;
 
+ Cơ quan thẩm định thiệt hại khi cần;
 
+ Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
 
l) Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm;
 
+ Các quy định giải quyết tranh chấp;
 
+ Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
 
+ Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.
3.Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho vật liệu
 
- Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
 
- Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
 
- Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 
- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 
- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 
- Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 
- Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.
 
- Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138