Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu cồn

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu cồn
Rượu và cồn có rất nhiều loại công thức hóa học như CnH2n+1OH (rượu đơn chức),CnH2n(OH)2,...tùy thuộc vào công thức mà tính chất của chúng lại khác nhau. Ví dụ như rượu nếp ta hay uống là C2H5OH có độ rượu từ 15-30 độ nếu như lên tới 90 độ đó chính là cồn y tế. Còn 90 độ cso khả năng bắt lửa và cháy rất mạnh, có thể cháy ngay trên mặt nước,...
Các kho rượu thuộc nhóm có nguy cơ cháy nổ rất cao vì các nguyên nhân đã nên trên. Ngoài ra đám cháy rượu cồn rất khó khống chế và hậu quá của nó thường rất nghiêm trọng.
Vì vậy theo Thông tư 220 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc những chủ sở hữu kho rượ cồn cần phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu cồn
1.Tài sản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu cồn
- Nhà kho và các công trình liên quan.
- Máy móc, trang thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động của kho rượu cồn.
- Sảm phẩm, hàng hóa và các tài sản khác.
2.Mức phí cơ bản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu cồn của Bộ Tài Chính
-Mức phí cơ bản của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu cồn là 2.25, đây là mức phí tối thiểu của Bộ Tài Chính đưa ra tại Thông tư 220.
- Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 Phí bảo hiểm = Mức phí cơ bản x Số tiền bảo hiểm.
3.Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
-Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
+ Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.

+ Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm
 

 
 
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138