Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cơ sở sản xuất xà phòng

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cơ sở sản xuất xà phòng

 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cơ sở sản xuất xà phòng như sau:
Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Thông tư này quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cơ sở sản xuất xà phòng đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cơ sở sản xuất xà phòng.


bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cơ sở sản xuất xà phòng

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Nghị định số 35/2003/NĐ-CP) có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP tham gia các loại hình bảo hiểm tài sản khác (trong đó có bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ bắt buộc) phải đảm bảo tuân thủ mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với rủi ro cháy, nổ theo Biểu phí quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

3. Đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ mang tính đặc thù chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được phép thỏa thuận về điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm và phải báo cáo Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý.

Điều 3. Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cơ sở sản xuất xà phòng

 

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cơ sở sản xuất xà phòng gồm:

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

 

2. Máy móc thiết bị;

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.


Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 4. Giải thích từ ngữ


Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:

a) Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.
 
Cháy công ty cổ phần bột giặt Lix, quận Thủ Đức

Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 21/01/2017, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 9 nhận được tin báo cháy Công ty cổ phần Bột Giặt LIX tại địa chỉ: Số 03, đường 2, khu phố 4, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.

Nhận được tin báo cháy, đơn vị nhanh chóng xuất 01 đội hình xe chữa cháy gồm: 01 xe chỉ huy, 02 xe nước, 01 xe thang, 01 xe Trạm bơm, 01 xe chuyên dụng cùng 36 cán bộ chiến sĩ đi chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ do đồng chí Trung tá Võ Anh Linh – Phó Trưởng phòng trực tiếp chỉ huy.
 
Tại hiện trường đơn vị đã tổ chức trinh sát nắm tình hình diễn biến đám cháy xác định: Cháy bột bụi trong tháp sấy sản xuất phân xưởng 2 của công ty và có hướng phát triển sang các khu vực lân cận… Đơn vị nhanh chóng triển khai đội hình 01 lăng A làm mát ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy
.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666