Bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện

Bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện


 
Trên cơ sở, Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện và dựa vào những thông tin do Người được bảo hiểm cung cấp cho Công ty bằng văn bản, căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm và các Điều khoản bổ sung kèm theo và trở thành một phần của các điều khoản, điều kiện và giới hạn bảo hiểm quy định tại đơn bảo hiểm này, Công ty đồng ý như sau:

Bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện

I.          THOẢ THUẬN BẢO HIỂM

Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện về Tổn thất xảy ra có liên quan đến các Chuyến hàng có đủ điều kiện do việc Người mua hàng không thanh toán cho Người được bảo hiểm toàn bộ hay một phần của Tổng giá trị theo hoá đơn của các Chuyến hàng có đủ điều kiện, trong Thời gian chờ.
Số tiền do Công ty trả sẽ được tính toán theo quy định tại Điều VI - Yêu cầu bồi thường và Thu hồi.

II.        GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trong đơn bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện, những từ ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
A.        NGƯỜI MUA HÀNG có nghĩa là i) một công ty, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hay một cơ quan chính phủ được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Nước của Người mua hàng, hay (ii) tổ chức được nêu tại Mục 1 của Điều khoản bổ sung Người mua hàng, nếu có. Bất kỳ Người mua hàng nào, người thừa kế hoặc tổ chức kế thừa của họ sẽ được coi là cùng một tổ chức. Thuật ngữ Người mua hàng sẽ bao gồm cả Người mua hàng và các công ty

hay tổ chức khác kiểm soát Người mua hàng, do Người mua hàng kiểm soát, hoặc cùng kiểm soát một công ty hay tổ chức khác. Kiểm soát có nghĩa là việc trực tiếp hay gián tiếp sở hữu trên 50% số vốn cổ phần có quyền biểu quyết, hay kiểm soát việc quản lý, điều hành Người mua hàng.

B.        NƯỚC CỦA NGƯỜI MUA HÀNG có nghĩa là nước mà từ đó, Người mua hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Người được bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện theo các điều khoản của Hợp đồng bán hàng.
C.        HẠN MỨC NGƯỜI MUA HÀNG có nghĩa là số tiền phải thu tối đa nhưng chưa được thanh toán mà Người mua hàng được phép duy trì. Hạn mức Người mua hàng là:

1.         hạn mức người mua hàng được Công ty quy định bằng văn bản dưới hình thức một Điều khoản bổ sung của đơn bảo hiểm này; hoặc trong trường hợp không có hạn mức đó, sẽ là:

2.         hạn mức bằng văn bản đối với Người mua hàng do Người được bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện thiết lập bằng văn bản phù hợp với các quy trình tín dụng, với điều kiện là hạn mức đó không vượt quá Hạn mức tín dụng tùy nghi.

Trường hợp Người mua hàng thuộc quyền kiểm soát của nhiều tổ chức, hay Người mua hàng đang kiểm soát nhiều tổ chức, hay có nhiều tổ chức đặt dưới quyền kiểm soát chung với Người mua, Người được bảo hiểm sẽ thiết lập một tổng mức Hạn mức Người mua hàng để áp dụng cho tất cả các đơn vị, tổ chức có liên quan theo đơn bảo hiểm này.

D.        CÔNG TY là TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

E.         ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG có nghĩa là đồng tiền mà Người mua hàng có nghĩa vụ sử dụng để thanh toán cho Người được bảo hiểm theo các quy định của Hợp đồng bán hàng.

F.         HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG là thoả thuận mua bán giữa Người được bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện và Người mua hàng, theo đó Người mua hàng đồng ý thanh toán bằng Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng Tổng giá trị theo hoá đơn như được nêu tại công cụ giao dịch nợ (chẳng hạn như lệnh phiếu hay hối phiếu) hay các chứng từ kế toán mở (lệnh mua hàng bằng văn bản của Người mua hàng, hoá đơn và vận đơn).

G.        GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM THEO NƯỚC có nghĩa là số tiền được quy định tại Mục 7 của Giấy chứng nhận bảo hiểm và là mức trách nhiệm tối đa của Công ty đối với mọi Tổn thất phát sinh tại một nước.
H.        NGÀY XẢY RA TỔN THẤT có nghĩa là ngày hết hạn Thời gian chờ.

I.          MỨC MIỄN THƯỜNG có nghĩa là số tiền được nêu tại Mục 8 của Giấy chứng nhận bảo hiểm và là tổng số tiền Tổn thất hàng năm lớn hơn Số tiền tổn thất không đủ điều kiện thanh toán mà Người được bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện phải tự chịu.

J.          HẠN MỨC TÍN DỤNG TUỲ NGHI có nghĩa là số tiền được nêu tại Mục 6 của Giấy chứng nhận bảo hiểm và là Hạn mức Người mua hàng tối đa mà Người được bảo hiểm có thể thiết lập đối với một Người mua hàng mà không cần có sự chấp thuận của Công ty.

K.        NGÀY ĐẾN HẠN THANH TOÁN có nghĩa là ngày mà Người mua hàng phải thanh toán cho Người được bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng bán hàng.

L.         CHUYỀN HÀNG CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN có nghĩa là tất cả các chuyến hàng chuyên chở Hàng hoá được bảo hiểm đến cho Người mua hàng theo quy định của Hợp đồng bán hàng, với điều kiện là Hàng hoá được bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện:

a.         được vận chuyển trong Thời hạn bảo hiểm. Các chuyến hàng bắt đầu khi Hàng hoá được bảo hiểm rời khỏi sự kiểm soát và chiếm hữu của Người được bảo hiểm hay đại lý của Người được bảo hiểm trên đường chuyển đến cho Người mua hàng;

b.         được vận chuyển phù hợp với các quy định của luật xuất khẩu tại nước của Người được bảo hiểm và luật nhập khẩu tại Nước của Người mua hàng;
c.         được bán bằng Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng; và

d.         được bán theo các Thời hạn thanh toán tối đa.
M.        HÀNG HOÁ ĐƯỢC BẢO HIỂM chỉ giới hạn trong những hàng hoá được nêu tại Mục 15 của Giấy chứng nhận bảo hiểm, hay nêu tại các Điều khoản bổ sung sửa đổi của đơn bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện.

N.        TỔNG GIÁ TRỊ THEO HOÁ ĐƠN có nghĩa là giá trị ghi trên hoá đơn của Chuyến hàng có đủ điều kiện và được tính bằng Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng, bao gồm cả tiền lãi (được tính từ ngày vận chuyển đến Ngày đến hạn thanh toán), phí bảo hiểm, cước phí vận chuyển hoặc các chi phí khác được ghi trong hoá đơn.

O.        TỈ LỆ ĐƯỢC BẢO HIỂM nghĩa là tỉ lệ của (các) Chuyến hàng có đủ điều kiện sẽ được bồi thường bởi Công ty trong trường hợp có Tổn thất và được xác định ở mục 14 của Giấy chứng nhận bảo hiểm tín dụng thương mại toàn diện.
P.         TỔN THẤT có nghĩa là Tổng giá trị theo hoá đơn chưa được Người mua hàng thanh toán trừ đi:
(a) bất kỳ khoản chiết khấu hay giảm trừ nào mà Người được bảo hiểm đưa ra và Người mua hàng có quyền được

nhận; (b) bất kỳ khoản tiền nào mà trước khi được Công ty thanh toán theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm đã nhận được từ bất kỳ nguồn nào khác hay để thanh toán cho Chuyến hàng có đủ điều kiện, bao gồm cả việc bán ra bất kỳ loại chứng khoán nào và số tiền thu về ròng từ việc bán Hàng hoá được bảo hiểm đã thu hồi từ Người mua

hàng; (c) bất kỳ chi phí nào mà Người được bảo hiểm tiết kiệm được do không thanh toán hoa hồng đại lý, không thực hiện Hợp đồng bán hàng hay; (d) bất kỳ khoản thuế mua bán, thuế giá trị gia tăng hay các loại thuế tương tự khác mà Người được bảo hiểm đã tiết kiệm được do không thanh toán Tổng giá trị theo hoá đơn; (e) bất kỳ khoản lãi suất quá

hạn hay lãi phạt nào phát sinh trên số tiền chưa thanh toán sau Ngày đến hạn thanh toán; và (f) Tổng giá trị theo hoá đơn của bất kỳ Hàng hoá được bảo hiểm nào mà Người mua hàng không chấp nhận. Tổn thất có thể bao gồm các chi phí trực tiếp, hợp lý và cần thiết để thu hồi tài sản, với điều kiện các chi phí đó đã được Công ty chấp thuận trước bằng văn bản.

Nếu tổng số tiền Tổn thất đã điều chỉnh liên quan đến một Người mua hàng ít hơn Số tiền tổn thất không đủ điều kiện thanh toán, số tiền Tổn thất đó sẽ do Người được bảo hiểm chịu toàn bộ và sẽ không được tính vào Mức miễn thường và sẽ không nằm trong phạm vi điều chỉnh của đơn bảo hiểm này. Tuy nhiên, nếu Tổn thất đó vượt quá Số tiền tổn

thất không đủ điều kiện thanh toán, trừ trường hợp các Chuyến hàng có đủ điều kiện có Tổn thất được thực hiện trong hai Thời hạn bảo hiểm liên tiếp, Công ty sẽ coi tất cả các Chuyến hàng có đủ điều kiện đó đã được thực hiện trong khoảng thời gian của Thời hạn bảo hiểm mà có  phần lớn giá trị hàng hoá đã được thực hiện.

Nếu các Chuyến hàng có đủ điều kiện có Tổn thất được thực hiện trong hai Thời hạn bảo hiểm liên tiếp và những Chuyến hàng có đủ điều kiện đó được diễn ra trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của các Chuyến hàng có đủ điều kiện có Tổn thất, Mức miễn thường áp dụng đối với Thời hạn bảo hiểm mà trong đó phần lớn giá trị của Chuyến hàng có đủ điều kiện đã được thực hiện có thể được áp dụng đối với Tổn thất.


 
Loading...
Hotline: 0932 377 138