nhận thông tin tổn thất bảo hiểm cháy nổ

nhận thông tin tổn thất bảo hiểm cháy nổ

 

Những quy định về việc tiếp nhận thông tin tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ từ khách hàng :
  • Giám định viên/ NĐPC cần cung cấp và hướng dẫn người được bảo hiểm cháy nổ điền đầy đủ thông tin vào Thông báo tổn thất theo mẫu BM.24.2 – 01; sau khi nhận được văn bản từ người được bảo hiểm cháy nổ, Giám định viên /NĐPC cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi tổn thất theo mẫu BM.24.2 – 02
  • Giám định viên /NĐPC nhận thông tin phải báo Trưởng Bộ phận giám định /NĐUQ biết để phân công Giám định viên xử lý tổn thất
  • Trường hợp Đơn vị cấp đơn bảo hiểm cháy nổ gốc khi nhận được thông tin tổn thất cần nhờ Công ty/ Đơn vị khác thực hiện giám định và tính toán bồi thường hộ thì Trưởng BPBT/ GĐ Đơn vị cần ký vào bản Báo cáo nhanh tổn thất theo mẫu BM.24.2 – 03 sau đó Fax và gửi đến Công ty/ Đơn vị giám định hộ (Lưu ý: chỉ thực hiện các công việc được đề  nghị)

nhận thông tin tổn thất bảo hiểm cháy nổ

nhận thông tin tổn thất bảo hiểm cháy nổ


 
Xử lý thông tin tổn thất
  • Trong một số trường hợp Giám định viên /NĐPC đề xuất phương án từ chối giám định thì Trưởng Bộ phận giám định, GĐ Đơn vị/ NĐUQ đồng thời phải có email hoặc báo cáo ngay về Công ty.
  • Giám định viên /NĐPC kiểm tra sơ bộ các thông tin tổn thất theo tài liệu liên quan đã thu thập như sau:
  • Căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ, Đơn bảo hiểm cháy nổ và các điều khoản Sửa đổi bổ sung đã cấp, Giấy đề nghị bảo hiểm,... để kiểm tra các thông tin sau :
+ Đối tượng tổn thất có tham gia bảo hiểm không?

+ Địa điểm và thời hạn bảo hiểm có còn hiệu lực? Phí bảo hiểm đã đóng chưa?
            + Nguyên nhân tổn thất dự đoán có khả năng thuộc phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?
+ Mức độ và giá trị tổn thất ước tính có nằm dưới Mức miễn thường/khấu trừ hay không?                   
  • Đề nghị NĐBH đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại và nguyên nhân tổn thất, các thiệt hại tiềm ẩn /nguy cơ khác;
  • H­ướng dẫn NĐBH chuẩn bị tr­ước hồ sơ, máy móc thiết bị và nhân sự tr­ước khi đến giám định hiện tr­ường;
  • Thu xếp đến hiện tr­ường ngay khi có thể.
  • Sau khi giám định hiện trường, xét thấy tổn thất trong phân cấp nếu Đơn vị không đủ điều kiện giám định thì Trưởng BPGĐ/ GĐ Đơn vị phải ký và fax Giấy yêu cầu giám định theo mẫu BM.24.2 – 08 gửi đến Đơn vị giám định độc lập trong danh sách đã được Công ty phê duyệt. bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
Trường hợp tổn thất ­ước thiệt hại lớn, phức tạp, trong vòng 24 giờ Giám định viên / NĐPC phải báo cáo với Trưởng Bộ phận giám định/ GĐ Đơn vị.
 
Trưởng Bộ phận giám định / GĐ Đơn vị có trách nhiệm Báo cáo nhanh về Công ty theo mẫu BM.24.2 – 03 đồng thời thông báo và phối hợp với các Đơn vị đồng bảo hiểm cháy nổ (nếu có), Công ty sẽ chỉ định giám định độc lập theo mẫu BM.24.2 – 08 hoặc sẽ tự thực hiện công tác giám định hoặc hướng dẫn Đơn vị bằng văn bản, email… khi cần thiết.
Loading...
Hotline: 0932 377 138