bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

 
 
bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – PJICO bồi thường những gì ? Đây là câu hỏi quan trọng khi có nhu cầu mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017.Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một số vấn đề về bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017.
 
 
1.         Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.
 
1.1       những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)
 
1.2       những tổn thất bất ngờ về tài sản,
            phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Mô tả rủi ro" ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm;


bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017 
2.         Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng
 
2.1       bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn.
 
2.2       đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản
            có liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Đơn bảo hiểm này;
 
Với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên Nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể qui kết cho cùng một nguồn sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường qui định trong Bản tóm tắt các điều
 
 
kiện bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các tổn thất về người và về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.
 
Trong trường  hợp Người được Bảo hiểm chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi thường hoàn cho đại diện của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Đơn bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm.
 
 
Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của toà án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.
 
Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Người bảo hiểm thì Người được bảo hiểm không được từ chối trách nhiệm, không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại, PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của

Người được bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh người được bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.
Loading...
Hotline: 0932 377 138