Điều khoản bổ sung bảo hiểm ô nhiễm

Điều khoản bổ sung bảo hiểm ô nhiễm

 
 
ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG RỦI RO Ô NHIỄM, NHIỄM BẨN NGẪU NHIÊN
 
Phạm vi Bảo hiểm tài sản này mở rộng bảo hiểm cho tổn thất, thiệt hại, hư hỏng do ô nhiễm hay nhiễm bẩn ngoại trừ (trừ phi không bị loại trừ) thiệt hại hay hư hỏng đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:
 
  1. Tổn thất hay hư hỏng xuất phát từ hỏa hoạn, sét đánh, nổ, máy bay/ các thiết bị bay khác/hay các vật rơi từ máy bay xuống, nổi loạn, khởi nghĩa quần chúng, đình công, công nhân bế xưởng, những người tham gia vào các hoạt động gây náo loạn lao động, những người có ý định xấu trừ trộm cắp, động đất, bão, lũ lụt, nước tràn, bốc dỡ đường ống, thiết bị hay bình chứa nước, họng cứu hỏa hay tác động gây ra bởi xe cộ, động vật.

Điều khoản bổ sung bảo hiểm ô nhiễm

Điều khoản bổ sung bảo hiểm ô nhiễm

 

 
  1. Bất kỳ hiểm họa nào được liệt kê ở mục 1 có nguyên nhân từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ hợp đồng bảo hiểm tài sản .
 
 
ĐIỀU KHOẢN VỀ HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT
 
Hiệu lực bảo hiểm của bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản này sẽ không bị phương hại bởi bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của người chủ sở hữu ngôi nhà, nếu Người được bảo hiểm không phải là người chủ nhà đó; hoặc bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của những người thuê nhà phụ hoặc những người thuê nhà khác, khi những hành động hoặc thiếu sót đó không thuộc sự kiểm soát của Người được bảo hiểm tài sản.
 
 
GIÁ TRỊ THỎA THUẬN CHO ĐỒ TRANG SỨC/ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT
 
Các bên thống nhất và thỏa thuận rằng nếu tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra với tài sản được bảo hiểm thì cơ sở giải quyết bồi thường sẽ là giá trị của đồ trang sức/tác phẩm nghệ thuật được ghi trong hóa đơn mua hàng hay giấy chứng nhận giá trị nhưng không lớn hơn Số tiền bảo hiểm cho từng hạng mục được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm / HĐBH.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm tài sản.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138