bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017

bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017

 
Vì lẽ Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017 có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) (dưới đây gọi  tắt là PJICO) Giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi (Bản câu hỏi này cùng với các bản kê khai khác của Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017 có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này là một bộ phận cấu thành của Bộ hợp đồng bảo hiểm)

bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017

bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017


 
Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017xác nhận rằng với điều kiện là Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017 thanh toán cho PJICO số phí bảo hiểm nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo và tuân theo các Điều khoản, Điều kiện và các Điểm loại trừ quy định trong Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017 hoặc đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm, PJICO sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm theo cách thức và mức độ quy định dưới đây:
 
 
Những điều kiện chung
 
1.   Khái niệm
Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.
 
2.   Bộ hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực
Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017sẽ mất hiệu lực trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.
 
3.   Thay đổi và di chuyển
Bảo hiểm theo Phần I của Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào nếu sau khi hiệu lực bảo hiểm bắt đầu, tài sản ấy có bất kỳ sự thay đổi nào do:
3.1. di chuyển khỏi khu vực được bảo hiểm hoặc
3.2. bằng cách đó mà rủi ro tài sản bị huỷ hoại hoặc hư hại tăng lên hoặc
3.3. bằng cách đó mà quyền lợi của Người được bảo hiểm chấm dứt, trừ khi do yêu cầu của Luật pháp và trừ trường hợp được PJICO chấp nhận bằng văn bản.
 
4.   Cam kết
Bất kỳ cam kết nào được đưa ra hoặc có thể được đưa ra đối với Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017cũng sẽ có hiệu lực và tiếp tục giữ hiệu lực suốt trong thời hạn bảo hiểm kể từ thời gian cam kết được đưa ra. Việc vi phạm bất kỳ cam kết nào làm tăng thêm nguy cơ rủi ro sẽ là trở ngại đối với việc khiếu nại đòi bồi thường.
 
5.   Các biện pháp phòng ngừa hợp lý.
Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017 phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để đề phòng tổn thất và bằng chi phí của mình, thực hiện những đề nghị của PJICO trong việc ngăn ngừa tổn thất và  tuân theo các quy chế và những nội quy an toàn của nhà chế tạo.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138