bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

  
bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – PJICO bồi thường những gì ? Đây là câu hỏi quan trọng khi có nhu cầu mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017.Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một số vấn đề về bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017.
 
 
1.         Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.
 
1.1       những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)
 
1.2       những tổn thất bất ngờ về tài sản,
            phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Mô tả rủi ro" ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm;

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017


 
2.         Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng
 
2.1       bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn.
 
2.2       đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản
            có liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Đơn bảo hiểm này;
 
Với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên Nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể qui kết cho cùng một nguồn sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường qui định trong Bản tóm tắt các điều
 
 
kiện bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các tổn thất về người và về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.
 
Trong trường  hợp Người được Bảo hiểm chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi thường hoàn cho đại diện của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Đơn bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm.
 
 
Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của toà án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.
 
Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Người bảo hiểm thì Người được bảo hiểm không được từ chối trách nhiệm, không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại, PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của

Người được bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh người được bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.
 
Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm:

1          Trách nhiệm đối với những tổn thất về người hay về tài sản là hậu quả của một hành động hoặc sai sót có tính chất cố ý của Người được Bảo hiểm và có thể quy kết một cách hợp lý cho tính chất hay tình huống của hành động cố ý hay sai sót như vậy.

2          Trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm chấp nhận theo một thoả ước, trừ khi Người được Bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù có thoả ước đó hay không.

3          Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau của bất kỳ người nào theo một hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề ký với Người Được Bảo hiểm, nếu đó là trách nhiệm đối với thương tật hay ốm đau nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được Bảo hiểm hay trách nhiệm đối với các khoản mà Người được Bảo hiểm buộc phải trả theo các quy định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.

4.         Trách nhiệm đối với tổn thất hay thiệt hại về tài sản

4.1       Thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm,
4.2       Thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được Bảo hiểm hay của người làm công hay người đại lý của họ,

4.3       Gây nên bởi, xảy ra do, phát sinh từ hoặc phát sinh  trong quá trình hay có liên quan đến việc cháy nổ thiết bị, dụng cụ đốt nóng sử dụng gắn với nồi hơi hay các thiết bị hơi nước khác hoạt động bằng áp lực bên trong của hơi nước và thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người đại lý hoặc người làm thuê của họ;

5.         Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản (mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến
5.1       thang máy, thang nâng, băng tải hoặc cần cẩu thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền sử dụng hay quyền quản lý của Người được bảo hiểm hay Người được bảo hiểm có trách nhiệm bảo dưỡng khi những tài sản được liệt kê trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm trong mục "Máy móc".
5.2       việc Người được bảo hiểm  hay người đại diện cho họ sở hữu, chiếm hữu hoặc sử dụng đối với:

5.2.1    xe cơ giới hay máy móc tự hành cùng rơ moóc theo xe, kể cả xe chạy bằng bánh xe hay bánh xích có giấy phép lưu hành trên công lộ hay bắt buộc phải có giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ  giới, kể cả việc bốc xếp hay dỡ hàng của các phương tiện cơ giới, máy móc, rơ moóc đó, hoặc việc giao hàng, nhận hàng có liên quan đến các phương tiện cơ giới, máy móc, rơ móc đó trong phạm vi giới hạn của  tuyến đường chuyên chở hay trên công lộ.

5.2.2    Bất cứ tàu thuyền nào không được qui định cụ thể trong mục "Máy móc" của  Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm, bao gồm cả việc bốc xếp và dỡ hàng từ các phương tiện đó.

5.3       Tư vấn về chuyên môn hay tư vấn về các lĩnh vực khác hoặc điều trị (trừ trường hợp điều trị cấp cứu) do Người được bảo hiểm thực hiện điều hành hay bỏ qua.

5.4       Bất kỳ hàng hoá hay công-ten-nơ chứa hàng hoá mà người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, tân trang, cho thuê hay xử lý và không còn thuộc quyền sử dụng hay kiểm  soát của Người được bảo hiểm.

5.5       Bất kỳ khu đất hoặc ngôi nhà nào mà Người được bảo hiểm sở  hữu hay sử dụng không qui định cụ thể trong mục "Nhà cửa" của  Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm"

5.6       Tai nạn xảy ra với tàu, thuyền do hậu quả của điều kiện hay tình trạng không phù hợp của bến cảng, bến tàu, bến đỗ.
6.         Trách nhiệm đối với thương tật hay ốm đau của một người nào đó hay đối  với sự mất mát, thiệt hại tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hay dịch chuyển hoặc suy chuyển của vật  chống đỡ gây ra.

7.         Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc thông qua hoặc do hậu quả của việc ô nhiễm hay nhiễm bẩn.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138