bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện b

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện b

 
ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ (B)  1.1.1982
 
NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
1.         Điều khoản rủi ro- bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện b

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện b

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện b


 
Loại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều 4,5,6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm
 1. Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do:
  1. Cháy hay nổ
  2. Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật
  3. Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
  4. Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoàI không kể nước
  5. Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn
  6. Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh,
 2. Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân :
  1. Hy sinh tổn thất chung
  2. Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu
  3. Nước biển, nước sông hay nước hồ tràn vào tàu, thuyền, hầm hàng, phương tiện vận chuyển container hoặc nơi chứa hàng
1.3       Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên, hay đang dỡ khỏi tàu hoặc thuyền.
 
 1. Điều khoản tổn thất chung - bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện b
 
Bảo hiểm này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định ở các điều khoản 4,5,6 và 7 hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.
 
 1. Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lôĩ”
 
Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn.
 
THỜI HẠN BẢO HIỂM
 
8.         Điều khoản vận chuyển- bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện b
 
8.1       Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc
 1. Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm
 
 1. Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng hoặc
  1. Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc
 
 1.  Để chia hay phân phối hàng hoặc- bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện b
 2. Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.
 
 1. Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá đước gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.
 
 1. Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc quy định kết thúc nói trên và quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kỉêm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666