bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c

 
 
ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ (C)  1.1.1982
 
NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
 
1.         Điều khoản rủi ro bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
bảo hiểm này bảo hiểm
 1. Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể   quy hợp lý do
  1. Cháy hay nổ
  2. Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật
  3. Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
  4. Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài không kể nước
  5. Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn
 2. Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân :
  1. Hy sinh tổn thất chung
  2. Ném hàng khỏi tàu

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện cbảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
 

2.         Điều khoản tổn thất chung bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
Bảo hiểm này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định ở các điều khoản 4,5,6 và 7 hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.
 
3.         Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”
Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn.
 
THỜI HẠN BẢO HIỂM bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
8.         Điều khoản vận chuyển bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c

8.1       Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc

8.1.1Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm

8.1.2Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng hoặc
8.1.2.1Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc
8.1.2.2 Để chia hay phân phối hàng hoặc

8.1.3Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.
8.2Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá đước gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.

8.3Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc quy định kết thúc nói trên và quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kỉểm soát của Người được bảo hiểm, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.
 
9.         Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng vận chuyển hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi giao hàng như quy định của điều 8 trên đây, bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi Người được bảo hiểm thông báo ngay cho Người bảo hiểm  yêu cầu tiếp tục bảo hiểm khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, hoặc

9.1       Cho tới khi hàng được bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày sau khi hàng được bảo hiểm đến cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc

9.2       Nếu hàng hoá được gửi đi trong thời hạn 60 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thoả thuận) tới nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm  hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những quy định của điều 8 kể trên
 
10.       Điều khoản thay đổi hành trình bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
 
Sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm  thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện dược thoả thuận
 

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

 
16.       Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm
Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi của bảo hiểm này là:

16.1Phải thực hiện mọi biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó và
16.2Phải bảo lưu và thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ thứ ba khác và Người bảo hiểm ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

 
17.       Điều khoản từ bỏ bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc khôi phục lại đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi như sự từ bỏ hoặc sự chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi của mỗi bên.
 

TRÁNH CHẬM TRỄ

 
18.       Điều khoản khẩn trương hợp lý bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c
Điều kiện của bảo hiểm  này là Người được bảo hiểm phải hành động một cách khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc khả năng kiểm soát của họ
 
LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN
 
19.       Điều khoản này tuân theo luật pháp và tập quán Anh
            Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh
 
 

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666