bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay

bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay

 
RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM- bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay
 
Theo bảo hiểm này Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở Điều 2, 3 và 4 sau đây.
 
NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM- bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay

 

 
 Trong mọi trường hợp Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với:
 1. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là việc làm xấu, cố ý của Người được bảo hiểm.
 2. Hàng hoá được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn tự nhiên.
 3. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị hàng hoá được bảo hiểm không đầy đủ hoặc không thích hợp (“đóng gói” quy định theo điểm 2.3 này bao gổm cả việc xếp hàng trong container và thùng hàng nhưng với điều kiện việc xếp hàng ấy phải do người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực).
 4. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất riêng của loại hàng hoá được bảo hiểm.
 
 1. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do máy bay, phương tiệnvận chuyển, container hay thùng hàng không đủ an toàn cho việc chuyên chở hàng, nếu Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không thích hợp đó vào thời gian bốc xếp hàng hoá.
 2. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho là do chậm trễ, cho dù chậm trễ xẩy ra do một rủi ro được bảo hiểm.
 bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay
 1. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chủ máy bay, người quản lý, người thuê hay người điều hành máy bay không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính gây ra.
 2. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/ hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

Trong mọi trường hợp người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi:
 1. Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy khi xảy ra những biến cố này hoặc do bất kỳ hành động thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó.
 2. Việc chiếm, bắt giữ, cầm giữ tài sản hoặc kiềm chế (trừ khi do cướp) và hậu quả hay bất kỳ mưu toan nào phát sinh từ những sự việc này.
 3. Mìn,thuỷ lôi, bom hay những vũ khí chiến tranh khác đang trôi dạt.

Trong mọi trường hợp Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí
 1. gây ra bởi những người đình công hay công nhân cấm xưởng hoặc do những người tham gia các vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc náo động gây ra.
 2. Phát sinh từ những cuộc đình công, cấm xưởng, những vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc xáo động gây ra.
 3. Gây ra do bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào đang hành động vì một lý do chính trị nào gây ra.
 
BẮT ĐẦU KẾT THÚC TRÁCH NHIỆN BẢO HIỂM bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay

 

5.
 1. Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hoá được bảo hiểm được rời kho, nhà xưởng hoặc nơi chứa hàng tại địa điểm được ghi trong hợp đông bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển và tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và trách nhiệm bảo hiểm kết thúc tại một trong số các thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy đến trước.
 1. Khi giao hàng vào kho, nhà xưởng hay nơi chứa hàng cuối cùng của người nhận hàng hoặc cuả một người nào khác tại nơi  nhận có ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.
 2. Khi giao nhận hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng làm:
5.1.2.1 Nơi chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường
5.1.2.2 Nơi  chia hay phân phối hàng hoặc
 1. Khi hết hạn 30 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá bảo hiểm khỏi máy bay tại cảng dỡ hàng cuối cùng.
 1. Nếu sau khi dỡ hàng khỏi máy bay tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc bảo hiểm, hàng hoá được gửi tới một nơi nhận hàng không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong đơn bảo hiểm thì bảo hiểm này trong khi dữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên, sẽ không mở rộng giới hạn qua lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi nhận hàng khác như vậy.
 
 1.  Bảo hiểm này giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc vào quy định về kết thúc trách nhiệm bảo hiểm nói trên và bị chi phối vào bởi Điều 6 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, khi máy bay bị chệch hướng, dỡ hàng bắt buộc, chuyển tải và trong khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình xuất phát từ việc thực hiện quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho người chuyên chở.
 
 1. Nếu do tình huống ngoài kiểm soát của Người được bảo hiểm mà Hợp đồng chuyên chở được kết thúc tại nơi khác với nơi đến ghi trong Hợp đồng bảo hiểm này hoặc quá trình vận chuyển kết thúc trước khi giao hàng tại các địa điểm quy định tại Điều 5  nói trên thì bảo hiểm này sẽ hết hiệu lực trừ khi Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và có yêu cầu tiếp tục bảo hiểm thì bảo hiểm này tiếp tục có hiệu lực cho đến các thời điểm sau và phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu:
 
 1. Cho đến khi hàng hoá được bán và được giao tại những địa điểm nêu trên hoặc trừ khi có thoả thuận khác, bảo hiểm kết thúc cho đến khi hết hạn 30 ngày sau khi hàng hoá được đến các địa điểm nói trên, tuỳ theo trường hợp nào đến trước
      hoặc
 1. Nếu hàng hoá được bảo hiểm được chuyển tiếp trong thời hạn 30 ngày (hoặc theo điều kiện mở rộng được thoả thuận) để đến nơi nhận hàng ghi trên Hợp đồng bảo hiểm hoặc bất kỳ một nơi nhận hàng nào khác thì hiệu lực bảo hiểm sẽ được kết thúc theo quy định tại Điều 5 nói trên.
 
 1. Nếu sau khi Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực mà nơi đến ghi trong hợp đồng được thay đổi bởi Người được bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết thì Hợp đồng bảo hiểm vẫn có hiệu lực với tỷ lệ  phí và điều kiện bảo hiểm theo thoả thuận.
 
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666