Bảo hiểm công trình đã hoàn thành

Bảo hiểm công trình đã hoàn thành

 
Trên cơ sở Người được bảo hiểm công trình đã hoàn thành đã gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình đã hoàn thành cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là “PJICO”) bằng cách điền vào bản câu hỏi, bản câu hỏi này cùng với các bản kê khai khác của Người được bảo hiểm công trình đã hoàn thành liên quan đến Quy tắc bảo hiểm là một bộ phận cấu thành bộ Hợp đồng bảo hiểm,

Quy tắc bảo hiểm công trình đã hoàn thành này xác nhận với điều kiện là Người được bảo hiểm đã thanh toán cho PJICO số phí bảo hiểm nêu trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ quy định trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm hoặc Sửa đổi bổ sung theo sau, PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm theo cách thức và mức độ quy định dưới đây.
PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ hạng mục nào hay bộ phận nào của hạng mục được kê khai trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm công trình đã hoàn thành /Hợp đồng bảo hiểm bị tổn thất vật chất, bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân sau đây:

Bảo hiểm công trình đã hoàn thành

Bảo hiểm công trình đã hoàn thành
 

 1. Hỏa hoạn, sét, nổ, các phương tiện trên bộ, dưới nước va chạm vào;

 2. Va chạm bởi máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;

 3. Động đất, núi lửa, sóng thần;

 4. Giông bão (sự di chuyển của gió với tốc độ mạnh hơn cấp 8 theo thang độ Beaufort);

 5. Lũ hoặc lụt, tác động của sóng hay nước;

 6. Lún sụt, đất lở, đá lở hay những dịch chuyển khác của đất;

 7. Sương giá, tuyết lở, băng;

 8. Sự phá hoại của những cá nhân đơn lẻ;

ở mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế và tổn thất xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm ghi trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm công trình đã hoàn thành /Hợp đồng bảo hiểm hoặc bất kỳ khoảng thời gian tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm trả phí và được PJICO chấp nhận đối với việc tái tục của Giấy Chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm công trình đã hoàn thành,

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại nêu trên bằng cách trả tiền mặt, thay thế hoặc sửa chữa tới một mức bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của hạng mục được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm và không vượt quá bất kỳ một giới hạn bồi thường nào khác (nếu áp dụng), và không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm công trình đã hoàn thành.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ:
PJICO sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

 1. Mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự cố;

 2. Tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm bởi:

 1. chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch đại diện hay có liên quan đến các tổ chức chính trị nào, tịch biên, tịch thu hay phá hủy theo lệnh của chính phủ hợp pháp hay chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de factor) hoặc theo lệnh của bất kỳ tổ chức chính quyền nào;

 2. Phản ứng hạt nhân, bức xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;

 3. Hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;

Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà PJICO cho là thuộc điểm loại trừ (a) nói trên mà các tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm không được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất, thiệt hai hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nghĩa vụ của Người được bảo hiểm công trình đã hoàn thành.

 1. Tổn thất hoặc thiệt hại hay phí tổn gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm bởi các khuyết tật vốn có, hao mòn, mài mòn, hư hỏng dần dần, co giãn của các hạng mục được bảo hiểm do thay đổi nhiệt độ;

 2. Tổn thất hay thiệt hại gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm do Người được bảo hiểm không giữ gìn và bảo quản các hạng mục được bảo hiểm một cách chu đáo trong quá trình sửa chữa;

 3. Tổn thất hay thiệt hại hậu quả dưới mọi hình thức.

ĐIỀU KIỆN CHUNG:

 1. Việc Người được bảo hiểm công trình đã hoàn thành tuân thủ và chấp hành đúng theo các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này đối với những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện và sự trung thực trong việc khai báo, trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết rằng buộc trách nhiệm bồi thường của PJICO.

 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình đã hoàn thành /Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung được xem là một bộ phận cấu thành và không thể tách rời của bộ Hợp đồng bảo hiểm và thuật ngữ bộ Hợp đồng bảo hiểm dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được coi là bao gồm cả Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

 3. Người được bảo hiểm, bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân thủ mọi kiến nghị hợp lý của PJICO nhằm ngăn chặn tổn thất hoặc thiệt hại và phải tuân thủ mọi quy định của Pháp luật và khuyến nghị của Nhà sản xuất.

 4. a.       Đại diện của PJICO có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm vào bất kỳ thời gian hợp lý nào và Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm cung cấp cho đại diện của PJICO đầy đủ các chi tiết và thông tin cần thiết cho việc đánh giá rủi ro bảo hiểm.

          b.       Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng điện tín hoặc điện thoại và bằng văn bản bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí của mình thực hiện bổ sung các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu và nếu cần thiết thì phạm vi bảo hiểm và/hoặc phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh thích hợp. Người được bảo hiểm không được thực hiện hay chấp nhận bất kỳ một sự thay đổi quan trọng nào làm tăng thêm mức độ rủi ro trừ khi PJICO có văn bản xác nhận tiếp tục hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

 1. Trong trường hợp xảy bất cứ sự cố nào có thể dẫn tới việc đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm công trình đã hoàn thành này, Người được bảo hiểm phải:

 1. lập tức thông báo cho PJICO bằng điện thoại hoặc điện tín cũng như bằng văn bản nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất hoặc thiệt hại;

 2. thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;

 3. bảo quản các chi tiết hay bộ phận bị hư hại và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viện của PJICO giám định các chi tiết hay bộ phận đó;

 4. cung cấp mọi thông tin và các chứng từ văn bản theo yêu cầu của PJICO.

Trong mọi trường hợp, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất hay thiệt hại nếu trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ khi xảy ra sự cố mà PJICO không nhận được thông báo tổn thất.

Sau khi thông báo cho PJICO theo điều kiện trên, Người được bảo hiểm công trình đã hoàn thành có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ; Trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa, thay thế.
Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong một khoảng thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế.

Không điều kiện nào trong Quy tắc bảo hiểm công trình đã hoàn thành này ngăn cản Người được bảo hiểm tiến hành các biện pháp thật sự cần thiết để duy trì quá trình hoạt động.
Trách nhiệm của PJICO theo Quy tắc bảo hiểm công trình đã hoàn thành này đối với bất kỳ hạng mục nào bị tổn thất sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa thích đáng và kịp thời.
 

Loading...
Hotline: 0932 377 138