Điều khoản đình công bảo hiểm

Điều khoản đình công bảo hiểm

 

ĐIỀU KHOẢN ĐÌNH CÔNG

(HÀNG VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG KHÔNG)
 

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

 
1.         Điều khoản rủi ro
 
Loại trừ những rủi ro quy định trong điều khoản 2 dưới đây, bảo hiểm này nhận bảo hiểm mất mát hoặc hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi
 
 1. những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 
 1. bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.
 
LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
 
 1. Điều khoản loại trừ chung
 
 
Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho:
 
 1. mất mát hư hỏng hay chi phí có thể quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm
 
 1. đối tượng được bảo hiểm rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường
 
 1. mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của điều 2.3 này, việc “đóng gói” phải được coi như bao gồm cả việc xếp hàng vào “contain- er” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng này có hiệu lực hoặc tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ)
 
 1. mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm
 2. mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh do máy bay, phương tịên vân chuyển công ten nơ hoặc kiện gỗ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm hoặc người được làm công cho họ biết trứơc về tình trạng không thích hợp tại thời điểm đối tượng được bảo hiểm được xếp lên phương tiện đó.
 
 1. mất mát hư hỏng hoặc chi phí trực tiếp gây ra do sự chậm trễ ngay cả chậm trễ do rủi ro được bảo hiểm gây ra
 
 1. mất mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do tình trạng không trả được nợ hay thiếu then về tài chính của người chủ, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành máy bay
 2. mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh do vắng, thiếu hoặc kiềm giữ lao động dưới bất kỳ hình thức nào do bất kỳ cuộc đình công, cấm xưởng, rối loạn lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 
 1. bất kỳ khiếu nại nào về mất mát hay trễ nải hành trình chuyến đi
 
 1. mất mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do việc dử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc  phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự
 
 1. mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra bởi chiến tranh, nội chiến cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại một bên tham chiến.
 
THỜI HẠN BẢO HIỂM
 
3.         Điều khoản vận chuyển
 
 1. Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho, cơ sở hay nơi chứa hàng tại địa đIểm có tên ghi trong hợp đồng này để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc tại một trong các thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp xảy ra trước
 
 1. khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, nhà xưởng hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đếncó ghi tên trong trường hợp nào xảy ra trước
 2. khi giao hàng bất kỳ vào kho, nhà xưởng hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng hoặc
 
 1. để chứa hàng khác với quá trình vận chuyển bình thường hoặc
 
 1. để chia tay phân phối hàng hoặc
 
 1. khi hết hạn 30 ngày sau khi dỡ hàng khỏi máy bay tại nơi dỡ hàng cuối cùng
 
 1. Nếu khi hàng dỡ khỏi máy bay tại nơi dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm mà hàng hoá lại được gửi tới một nơi khác với nơi đến ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực tuỳ thuộc quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.
 
 1. Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (tuỳ thuộc vào việc kết thúc như quy định nói trên và những quy định trong điều 4 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy chệch hướng, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng vận chuyển đã dành cho người chuyên chở đường không.
 
 1. Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển
 
Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm  mà hợp đồng vận chuyển kế thúc tại một nơi khác có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng như quy định của điều 3 trên đây, bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi Người được bảo hiểm thông báo ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Người được bảo hiểm phải nộp thêm phí bổ sung nếu Người bảo hiểm yêu cầu hoặc
 
 1. cho tới khi hàng hoá được  bán và giao tại địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 30 ngày sau khi hàng đến địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc
 
 1. nếu hàng hoá được gửi trong phạm vi 30 ngày nói trên (hoặc bất kỳ phạm vi mở rộng nào đã thoả thuận) tới nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi đến nào khác, cho tới khi kết thúc theo những quy định của điều 3 kể trên.
 
5.       Điều khoản thay đổi hành trình
 
Sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện được thoả thuận
 
KHIẾU NẠI
 
6.         Điều khoản quyền lợi bảo hiểm
 
 1. Để có thể đòi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.
 
 1. Tuỳ thuộc điều 6.1 nói trên Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực cho dù tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết về tổn thất đó và Người bảo hiểm chưa biết.
 
 1. Điều khoản giá trị tăng thêm
 
 1. Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm giá trị gia tăng thêm nào cho hàng hoá được bảo hiểm trong hợp đồng này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá phải được xem như gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị gia tăng thêm bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.
 
Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp Cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.
 
7.2       Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau:
 
            Giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm gốc và tất cả các hợp đồng bảo hiểm giá trị gia tăng thêm mà Người được bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hỉêm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tìên bảo hiểm đã nói tới.
 
            Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 
 1. Điều khoản không áp dụng
 
Bảo hiểm sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay Người nhận ký gửi hàng hoá nào khác.
 
GIẢM NHẸ TỔN THẤT
 
 1. Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm
 
Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý  của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm là:
 
 1. phải tiến hành mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và
 
 1. phải bảo lưu và thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gưỉ hàng hoá hay người thứ ba khác và Người bảo hiểm ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để thực hiện nghĩa vụ này.
 
10.       Điều khoản từ bỏ.
Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc khôi phục lại đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi như sự từ bỏ hoặc sự chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi mỗi bên.
 
TRÁNH CHẬM TRỄ
 
 1. Điều khoản khẩn trương hợp lý
 
Điều kiện của bảo hiểm này là Người được bảo hiểm phải hành động một cách khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc khả năng kiểm soát của họ.
 
LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN
 
12.       Điều khoản luật pháp và tập quán Anh
 
Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138